Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2010r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. P. o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 października 2009r. wydanego w sprawie sygn.akt II SA/Łd 444/09 w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego p o s t a n a w i a : odrzucić wniosek. a.t.-p.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 8 października 2009r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu sprawy ze skargi A. P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego, oddalił skargę.

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2009r. Sąd stwierdził, że przedmiotowe orzeczenie jest prawomocne od dnia 10 listopada 2009r.

W dniu 8 lutego 2010r. strona skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, jednocześnie wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Uzasadniając wyjaśniła, iż uchybiła terminowi, gdyż nie posiadała stosownej wiedzy, natomiast radca prawny, który reprezentował ją w postępowaniu sądowym nie pokierował sprawą. Dodała, iż nieobecność na rozprawie spowodowana była ciężką chorobą zwyrodnieniową.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 i art. 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Jednakże we wniosku takim strona winna uprawdopodobnić, iż uchybienie nastąpiło bez jej winy, dopełnić czynności, której uchybiła oraz wniosek ten złożyć w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia.

Jednocześnie jednak stosownie do art. 88 p.p.s.a. Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie strona skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku podnosząc, iż nieobecność na rozprawie spowodowana była ciężką chorobą zwyrodnieniową. Natomiast uchybienie terminu wynikało z braku wiedzy o konieczności złożenia odpowiedniego wniosku o sporządzenie wyroku, gdyż reprezentujący stronę profesjonalny pełnomocnik nie udzielił stosownych informacji.

Analiza wniosku skarżącej w świetle przywołanych art. 86 i art. 87 p.p.s.a. uzasadnia rozstrzygnięcie o odmowie przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Jak zostało bowiem wskazane wniosek o przywrócenie terminu winien był zostać złożony w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia, w niniejszej sprawie termin ten nie został zachowany. Skarżąca wyjaśniła, iż nie była obecna na rozprawie z uwagi na ciężką chorobę, natomiast wniosku o sporządzenie uzasadnienia nie złożyła, gdyż nie posiadała odpowiedniej wiedzy w tym zakresie.

Z taką argumentacją skarżącej nie sposób się zgodzić, trudno bowiem uznać, iż nie wiedziała o konieczności złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, ponieważ w zawiadomieniu o terminie rozprawy zawarte zostało stosowne pouczenie w tym zakresie. A skoro tak to nawet jeśli profesjonalny pełnomocnik nie wyjaśnił stronie tej kwestii, to informacja taka do strony dotarła. Natomiast przyznanie stronie skarżącej pomocy prawnej poprzez ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, zwalnia Sąd od objęcia reprezentowanej przez nich strony ochroną przed skutkami nieznajomości prawa. W sytuacji zatem, gdy strona posiadała stosowną wiedzę to, nawet nieobecność skarżącej na rozprawie nie uniemożliwiała wystąpienie z odpowiednim wnioskiem. Sąd nie kwestionuje, iż skarżąca była chora, jednakże wobec posiadanej wiedzy mogła skorzystać z pomocy osób trzecich i wystosować odpowiednie pismo.

W konsekwencji należy wywieść, iż siedmiodniowy termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu rozpoczął bieg dzień po dniu rozprawy, skoro bowiem przyczyną uchybienia terminu był brak wiedzy, a wiedzę taką, jak wskazane już zostało strona posiadała to siedmiodniowy termin na wystąpienie o sporządzenie uzasadnienia wyroku rozpoczął bieg dzień po rozprawie, na której wyrok ten został ogłoszony.

Z tych względów, na podstawie art. 88 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji.

ar

Strona 1/1