Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu podania zatytułowanego "pozew"
Sentencja

Dnia 19 września 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska po rozpoznaniu w dniu 19 września 2018 roku na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej S. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 sierpnia 2018 roku sygn. akt II SA/Łd 490/18 w sprawie ze skargi S. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu podania zatytułowanego "pozew" postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. a.bł.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę S. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu podania zatytułowanego "pozew".

Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie jego zaskarżenia, został doręczony skarżącemu w dniu 27 sierpnia 2018 r.

W dniu 3 września 2018 r. S. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, sporządzoną osobiście, skargę kasacyjną na powyższe rozstrzygnięcie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, zwanej dalej p.p.s.a.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

Natomiast zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. W myśl

§ 2, przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Ponadto zgodnie z art. 175 § 3 p.p.s.a., skarga kasacyjna może być sporządzona przez:

1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 sierpnia 2018 r. oddalającego skargę, została sporządzona i złożona przez samego skarżącego, a więc z naruszeniem przepisu art. 175 § 1 p.p.s.a., gdyż nie została sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, a ponadto nie zachodzą przesłanki wymienione w § 2 i § 3 tego artykułu.

Sporządzanie skargi kasacyjnej przez stronę z naruszeniem art. 175 § 1- 3 p.p.s.a. jest brakiem, który uzasadnia jej odrzucenie jako niedopuszczalnej (por. postanowienie NSA z dnia 28 stycznia 2004 r., sygn. akt FSK 3/04). Skarga kasacyjna jest bowiem środkiem zaskarżenia objętym tzw. przymusem adwokacko -radcowskim. Oznacza to, że brak sporządzenia jej przez jedną z osób opisanych w art. 175 p.p.s.a. wyklucza możliwość jej merytorycznego rozpatrzenia. W takiej sytuacji skarga taka jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu na mocy art. 178 p.p.s.a. Podkreślić należy, że obowiązek ustanowiony w art. 175 § 1 p.p.s.a. ma charakter bezwzględny, co oznacza, że żadne szczególne okoliczności nie uprawniają strony do osobistego sporządzenia skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 178 p.p.s.a., postanowił odrzucić skargę kasacyjną.

a.bł.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze