Skarga J. Ł. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Nr [...] w przedmiocie : zasiłku stałego wyrównawczego
Sentencja

Dnia 3 marca 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale II w składzie następującym: Przewodniczący del. Sędzia NSA E. Markiewicz, , , po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2004 roku na posiedzeniu niejawnym skargi J. Ł. na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Nr [...] z dnia [...] w przedmiocie : zasiłku stałego wyrównawczego p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

W dniu 26 lutego 2004 r. J. Ł. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Nr [...] z dnia [...] odmawiającą przyznania świadczenia w formie zasiłku stałego wyrównawczego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 52 § 1 i 2 ustawy-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 30 sierpnia 2002 roku( Dz.U. nr 153, poz. 1270) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuacje, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia , taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Skarga, która została wniesiona przed wyczerpaniem środków zaskarżenia przysługujących stronie , podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako niedopuszczalna.

Skarżący J. Ł. złożył skargę na decyzję kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D., będącego organem I instancji w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Zaskarżona decyzja z dnia [...] zawierała pouczenie , iż służy od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. J. Ł. nie odwołał się od decyzji pierwszoinstancyjnej do organu nadrzędnego , wniósł natomiast skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. W niniejszej sprawie skarżący nie wyczerpał środków zaskarżenia, zatem jego skargę należało uznać za niedopuszczalną

Mając powyższe na uwadze, na mocy przepisu art. 52 § 1 i 2 , art. 58 § 1 pkt 6 i art. 58 § 3 cytowanej ustawy-Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej