Sprawa ze skargi S. N. na pismo SKO w P. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma zatytułowanego "Odwołanie od decyzji MOPS z dnia [...]r."
Sentencja

Dnia 6 września 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska po rozpoznaniu w dniu 6 września 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. N. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] roku znak: [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma zatytułowanego "Odwołanie od decyzji MOPS z dnia [...]r." postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. A. P.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Postanowieniem z 10 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, sygn. akt II SA/Łd 630/18, odrzucił skargę S. N. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z [...]r., znak: [...], w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma skarżącego zatytułowanego "Odwołanie od decyzji MOPS z dnia [...]r.".

Pismem z 4 sierpnia 2018 r. skarżący wniósł na powyższe postanowienie zażalenie, jednocześnie podnosząc, że wraz z odpisem postanowienia z 10 lipca 2018 r. otrzymał również odpowiedź organu na skargę oraz pouczenie o przysługującej skardze kasacyjnej, z którego wynikało, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Skarżący stwierdził jednak, że pouczenie nie zawierało podstawy prawnej odnośnie przysługującego środka zaskarżenia i sposobu jego sporządzenia.

Skarżący podniósł, że pismo organu znak: [...] miał prawo potraktować jako decyzję w sprawie jego odwołań i na tę decyzję wniósł skargę do sądu. W związku z tym postanowienie sądu z 10 lipca 2018 r. jest niezasadne i powinno być uchylone, a skarga powinna być merytorycznie rozpatrzona przez sąd.

Zarządzeniem Z-cy Przewodniczącego Wydziału II z 21 sierpnia 2018 r. pismo skarżącego z 4 sierpnia 2018 r. zatytułowane "zażalenie na postanowienie z dnia 10 lipca 2018 r." potraktowano jako skargę kasacyjną na opisane na wstępie postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10 lipca 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) - w skrócie: "p.p.s.a." - od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zgodnie natomiast z art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Z kolei w myśl art. 178 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę kasacyjną, której braków nie uzupełniono w wyznaczonym terminie.

Nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie skarga kasacyjna nie spełnia wymogu tzw. "przymusu adwokacko-radcowskiego" określonego w art. 175 § 1 p.p.s.a., bowiem nie została ona sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym. Oznacza to, że sporządzona osobiście przez skarżącego skarga kasacyjna jest niedopuszczalna.

Na marginesie wskazać również wypada, że stosownie do art. 173 § 1 p.p.s.a. od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Z kolei art. 194 § 1 pkt 1a) p.p.s.a. stanowi, że zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest m.in. odrzucenie skargi w przypadkach, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4 oraz art. 220 § 3.

W niniejszej sprawie sąd odrzucił skargę S. N. na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., co oznacza, że wbrew twierdzeniom skarżącego, na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 10 lipca 2018 r. przysługiwała skarga kasacyjna, a nie zażalenie, o czym skarżący został pouczony.

Z tych względów sąd, na podstawie art. 178 P.p.s.a orzekł, jak w sentencji.

A. P.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze