Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia stanu poprzedniego
Sentencja

Dnia 12 lutego 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Kubot - Szustowska po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2013 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku E. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 659/12 ze skargi E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia stanu poprzedniego p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu. a.bł.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 30 listopada 2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie odmowy przywrócenia stanu poprzedniego, poprzez likwidację przepompowni w pasie drogowym drogi gminnej [...].

W dniu 11 stycznia 2013r. skarżąca nadała w urzędzie pocztowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia wskazanego wyżej wyroku wraz z żądaniem przywrócenia terminu do jego wniesienia.

W jego treści wyjaśniła, że ze względu na nieznajomość przepisów prawa oczekiwała na pisemne uzasadnienie w/w wyroku, zaś w jej ocenie, uzasadnienie wyroku powinno zostać doręczone stronie postępowania niezależnie od rodzaju rozstrzygnięcia.

Zarządzeniem z dnia 18 stycznia 2013r. wezwano skarżącą do wskazania daty, w której ustała przyczyna złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z uchybieniem terminu.

W odpowiedzi na wezwanie skarżącą wyjaśniła, iż wprawdzie termin do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku upłynął w dniu 7 grudnia 2012r., lecz skarżąca, ze względu na nieznajomość prawa wniosła o sporządzenie tegoż uzasadnienia dopiero w dniu 11 stycznia 2013r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył co następuje:

Zgodnie z art. 86 i art. 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.), dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Uchybiony termin podlega przywróceniu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, dokonując jednocześnie czynności, dla której określony był termin, a we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, przy czym uchybienie to musi powodować dla strony negatywne skutki w zakresie postępowania sądowego.

Przesłanką przywrócenia terminu jest brak winy strony w uchybieniu tego terminu. Kryterium braku winy, jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu, polega na dopełnieniu przez stronę obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Oceniając wystąpienie tej przesłanki sąd powinien przyjąć obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdej osoby należycie dbającej o swoje interesy (por. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009, s. 256; J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2008, s. 258).

Jak podkreśla się w orzecznictwie (zob. orzeczenia NSA: z dnia 14 stycznia 2000r., w sprawie o sygn. akt l SA/Gd 794/99; Lex nr 40381; z dnia 2 lutego 2000r., w sprawie o sygn. akt SA/Sz 2125/98; Lex nr 39797; z dnia 19 września 2000r., w sprawie o sygn. akt l SA 1072/00; Lex nr 55307) o braku winy można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku było niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia, a więc w sytuacji gdy strona nie mogła tej przeszkody usunąć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Przy ocenie winy lub jej braku należy wziąć pod uwagę nie tylko okoliczności, które uniemożliwiły stronie dokonanie czynności w terminie, lecz także okoliczności świadczące o podjęciu lub nie podjęciu przez nią działań zabezpieczających, mających na celu zapobieżenie uchybieniu terminu oraz jego dotrzymanie.

Z twierdzeń skarżącej nie wynikają okoliczności wyjątkowe, usprawiedliwiające niedochowanie terminu z braku winy skarżącej z twierdzeń. Nie może nią być nieznajomość prawa, w zakresie sposobu liczenia terminów sądowych, szczególnie w sytuacji, gdy prawidłowo został zrealizowany przez Sąd obowiązek pouczenia skarżącej o terminie i sposobie złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w przypadku oddalenie skargi (pkt 3 pouczenia zawartego w zawiadomieniu o rozprawie).

Zgodnie bowiem z utrwaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, nieznajomość prawa nie jest okolicznością uzasadniającą przywrócenie terminu (zob. wyrok NSA z dnia 6 listopada 1998r., w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 153/97, Lex nr 37127; postanowienie NSA z dnia 1 lutego 2005r., w sprawie o sygn. akt FZ 713/04, Lex nr 302279).

W konsekwencji należy stwierdzić, że skarżąca nie uprawdopodobniła braku winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, co na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. prowadziło do odmowy przywrócenia uchybionego terminu.

a.bł.

Strona 1/1