Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice
Sentencja

Dnia 21 listopada 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o wstrzymanie wykonania uchwały w sprawie ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na uchwałę Rady Miasta S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały. LS

Uzasadnienie

Rada Miasta S. w dniu [...]r. podjęła uchwałę nr [...] w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta S. Powyższa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

W dniu 15 lipca 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga na przedmiotową uchwałę Rady Miasta S. wniesiona przez A Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w W. Wskazując na przepis art. 101 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym strona skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały, wstrzymanie jej wykonania do czasu rozstrzygnięcia skargi oraz zasądzenie od Rady Miasta kosztów postępowania sądowego. Uzasadniając wniosek o wstrzymanie wykonania przedmiotowej uchwały strona wywodzi, iż z uwagi na nierówne stawki opłat, jakie zostały w uchwale przyjęte oraz różne kryteria weryfikacyjne przyjęte do ustalenia rzeczywistych wielkości poboru wody a co za tym odprowadzania ścieków, wykonanie uchwały narazi Spółkę na pogorszenie wyników finansowych i może doprowadzić do stanu, gdy dalsze prowadzenie działalności nie będzie już rentowne.

Postanowieniem z dnia 23 lipca 2008r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi według właściwości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 61 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, natomiast po przekazaniu sądowi skargi, Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Stosownie zatem do przepisu art. 61 § 1 pkt 3 w zw. z § 3 wskazanej ustawy w razie wniesienia skargi na uchwały jednostki samorządu terytorialnego i ich związków oraz na akty terenowych organów administracji rządowej, sąd może wstrzymać ich wykonanie, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie.

Niewątpliwie zaskarżona uchwała wydana przez Radę Miasta S. jest aktem prawa miejscowego, nadto, jak wynika z §6 uchwały, weszła w życie z dniem podjęcia tj. z dniem [...]r.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności wyłączające możliwość orzeczenia o wstrzymaniu wykonania kwestionowanego aktu, Sąd na podstawie art. 61 §3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

ar

Strona 1/1