Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia w całości kwoty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. A. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w sprawie ze skargi W. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia w całości kwoty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej postanawia: przywrócić skarżącemu termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. LS

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę W. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy umorzenia w całości kwoty nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.

W dniu 12 grudnia 2008 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2008 r. referendarz sądowy przyznał skarżącemu prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

W dniu 20 marca 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynął wniosek skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wraz wnioskiem o przywrócenie terminu do jego sporządzenia. W uzasadnieniu wskazano, że skarżący dwukrotnie przebył udar mózgu i przeszedł operację mózgu. Schorzenia w połączeniu z wiekiem znacznie upośledzają zdolność do samodzielnej egzystencji, jak również do podejmowania czynności przed sądem. Wskazano, że nie zrozumiał informacji udzielonej po ogłoszeniu wyroku, dlatego zwrócił się do sądu o ustanowienie adwokata z urzędu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przywrócenie terminu przez sąd następuje, jeżeli strona nie dokonała czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy. Z wnioskiem o przywrócenie terminu strona występuje w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, przy czym winna uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a.). Brak winy należy rozpatrywać jako dopełnienie przez stronę obowiązku dołożenia staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Oceniając wystąpienie przesłanki braku winy należy przyjąć obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdej osoby należycie dbającej o swoje interesy. Przywrócenie terminu nie jest zatem dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. W orzecznictwie przyjmuje się, że brak winy w uchybieniu terminu można przyjąć tylko wtedy, gdy strona nie mogła przeszkody usunąć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (postanowienie NSA z 4.10.2000 roku sygn. akt I SA/Gd 560/00, Lex nr 46437; postanowienie NSA z 2.10.2002 roku, sygn. akt V SA 793/02, Monitor Prawniczy 2002/23/1059). Do niezawinionych przyczyn uchybienia terminowi zaliczyć zatem należy m.in. nagłą chorobę strony, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą.

W niniejszej sprawie Sąd doszedł do przekonania, że okoliczności warunkujące przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia zostały spełnione. Skarżący uprawdopodobnił, że w związku ze swoim schorzeniem oraz podeszłym wiekiem nie był w stanie złożyć wniosku o sporządzenie uzasadnienia w terminie. Świadczy o tym również okoliczność, że skarżący w terminie do złożenia tego wniosku, tj. 12 grudnia 2008 r. zwrócił się z prośbą o ustanowienia adwokata z urzędu. W ocenie Sądu okoliczności te dostatecznie uprawdopodobniają brak winy strony w uchybieniu terminu.

Z powyższych względów Sąd, na podstawie art. 86 §1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

D.T.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze