Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej
Sentencja

Dnia 9 listopada2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2010 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi B. S. i J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku, Nr [...] w przedmiocie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej p o s t a n a w i a : - oddalić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. K.O.

Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 4 marca 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę B. S. i J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

W dniu 30 marca 2010 roku został doręczony skarżącym odpis wyroku wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dniu 13 kwietnia 2010 roku skarżący złożyli wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2010 roku przyznał skarżącym prawo pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego i oddalił wniosek w pozostałym zakresie.

Pismem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 8 czerwca 2010 roku pełnomocnik z urzędu został powiadomiony o wyznaczeniu jego osoby do pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu w niniejszej sprawie.

W dniu 13 września 2010 roku pełnomocnik z urzędu - radca pr. D. B. wystąpił do Sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonanie kserokopii z akt sądowych.

W dniu 27 września 2010 roku pełnomocnik złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W motywach wniosku wskazał, iż pismo z Okręgowej Izby Radców Prawnych o ustanowieniu i wyznaczeniu do pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu otrzymał w dniu 21 czerwca 2010 roku. Pismem z dnia 28 czerwca 2010 roku powiadomił skarżących o tym fakcie. Po mimo upływu terminu skarżący nie podjęli próby skontaktowania się z pełnomocnikiem. Po zbadaniu akt sprawy w dniu 28 czerwca 2010 roku pełnomocnik uznał bowiem, że istnieje szansa na skuteczne wniesienie skargi kasacyjnej. Wielokrotne próby skontaktowania się ze skarżącymi podejmowane przez pełnomocnika w okresie od dnia 28 czerwca 2010 roku do dnia 20 września 2010 roku nie odniosły skutku. Dopiero w dniu 20 września 2010 roku skarżący skontaktowali się telefonicznie z pełnomocnikiem. Skarżący wyjaśnili, że przez prawie trzy miesiące nie mogli korzystać z telefonu stacjonarnego.

Zarządzeniem Sędziego z dnia 6 października 2010 roku pełnomocnik skarżących - radca pr. D. B. został wezwany do złożenia pisma Poczty Polskiej zawierającego informację o dacie odebrania przez skarżących pisma pełnomocnika z dnia 28 czerwca 2010 roku, czyli listu poleconego Nr 125810085 nadanego w placówce pocztowej w dniu 30 czerwca 2010 roku, w terminie 14 dni, pod rygorem odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

W wykonaniu zarządzenia pełnomocnik złożył pismo z Urzędu Pocztowego Łódź - 1 wskazujące, iż skarżący odebrali list polecony w dniu 5 lipca 2010 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 86 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu uprawdopodabniając jednocześnie okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 1 i 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Strona 1/2