Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich
Sentencja

Dnia 30 lipca 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku T. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi T. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich p o s t a n a w i a : - oddalić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. LS

Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 23 listopada 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę T. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich. Wyrok jest prawomocny od dnia 25 grudnia 2012 roku.

W dniu 13 czerwca 2013 roku T. S. wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 23 listopada 2012 roku. W uzasadnieniu podniosła, że wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie mogła złożyć w terminie z powodu silnego załamania nerwowego i poważnych kłopotów ze zdrowiem, co potwierdza zaświadczenie lekarskie z dnia 31 maja 2013 roku. Nadto autorka wniosku wskazała, że jest przekonana o tym, że należą jej się uprawnienia kombatanckie.

Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2013 roku skarżąca została wezwana do uzupełnienia tego wniosku poprzez wskazanie okoliczności uprawdopodabniających okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, w szczególności wyjaśnienia jakie kłopoty ze zdrowiem miała skarżąca oraz określenie daty ustania przyczyny uchybienia terminu, w szczególności w jakiej dacie minęło załamanie nerwowe lub kłopoty ze zdrowiem. Termin do wykonania zarządzenia zakreślić na 7 dni pod rygorem odmowy przywrócenia terminu.

W piśmie z dnia 15 lipca 2013 roku skarżąca wyjaśniła, że okoliczności uprawdopodabniające brak winy w uchybieniu terminu zostały wskazane w jej piśmie z dnia 13 czerwca 2013 roku. Natomiast określenia daty ustania przyczyny uchybienia terminu nie da się wskazać, bo przyczyna ta trwa nadal.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu uprawdopodabniając jednocześnie okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 1 i 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Przywrócenie terminu do dokonania określonej czynności może nastąpić tylko z ważnych powodów, co do których zainteresowany uprawdopodobni, że wystąpiły bez jego winy. Te ważne powody wskazywać powinny na obiektywne, niezależne od strony przyczyny uchybienia terminu. Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu i stanowiących ważny powód zalicza się np. przerwę w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar. Wnioskodawca powinien uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek, a więc w szczególności brak winy w niedochowaniu terminu (por. postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2001 roku, I SA 1735/00; postanowienie NSA z dnia 15 marca 2001 roku, I SA 2637/00; postanowienie NSA z dnia 12 grudnia 2000 roku, I SA 743/00 i inne, wszystkie dostępne w dostępne w internetowej Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl). O braku winy można zatem mówić jedynie, gdy strona uchybiła terminowi na skutek okoliczności od niej niezależnych, którym nie mogła zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności. Staranność strony należy oceniać przy użyciu miernika staranności, jakiej można oczekiwać od przeciętego człowieka należycie dbającego o swoje sprawy. Brak uprawdopodobnienia przez stronę przyczyny uniemożliwiającej dokonanie czynności w terminie powoduje brak podstaw do przywrócenia terminu do dokonania tej czynności (por. postanowienie NSA z dnia 3 marca 2005 roku, II OZ 42/05).

Strona 1/2