Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich
Uzasadnienie strona 2/2

W stanie faktycznym sprawy jako powód uchybienia terminu skarżąca wskazała załamanie nerwowe i kłopoty ze zdrowiem, co potwierdzać ma treść zaświadczenia lekarskiego z dnia 31 maja 2013 roku. Podkreślić należy, iż mimo wezwania Sądu, skarżąca nie wyjaśniła konkretnie na jakie choroby cierpi i jakie ma kłopoty ze zdrowiem.

Ustosunkowując się do tych argumentów należy wyjaśnić, że w świetle orzecznictwa choroba, co do zasady, nie jest uprawdopodobnieniem braku winy w uchybieniu terminu. Przyjmuje się, że zaniedbanie w dokonaniu określonej czynności nie jest zawinione tylko w przypadku nagłej choroby. W żadnym razie choroba przewlekła, czy też długotrwała niedyspozycja nie wyklucza dokonania konkretnej czynności procesowej osobiście lub przez inną osobę - np. domownika (por np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 września 2007 roku, VIII SA/Wa 408/07, Lex Nr 383769; wyrok NSA z dnia 22 kwietnia 1998 roku, SA/Sz 1435/97, Lex Nr 34150). Tymczasem, skarżąca w uzasadnieniu wniosku powołał się na chorobę o charakterze przewlekłym (załamanie nerwowe i kłopoty ze zdrowiem). Do wniosku strona dołączyła także zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że wymaga ona stałego leczenia. Zaświadczenie to podpisane przez lekarza medycyny rodzinnej, nie wskazuje na zaistnienie u skarżącej żadnej nagłej choroby, czy schorzenia, które mogłyby uniemożliwić dokonanie czynności w terminie. Rozpoznanie w rzeczonym zaświadczeniu jest określone w języku łacińskim i jedyne co było możliwe do odczytania to wskazanie, że skarżąca cierpi na nadciśnienie (hipertonia). Do wniosku strona dołączyła także odpis aktu zgonu syna. Dostrzec jednak należy, iż zdarzenie w postaci śmierci członka rodziny miało miejsce (marzec 2012 roku) przed wniesieniem skargi do sądu (sierpień 2012 roku), a także przed otwarciem biegu terminu, któremu skarżąca uchybiła (listopad 2012 roku). Nadto, skarżąca w treści pisma z dnia 15 lipca 2013 roku wyjaśniła, że nie można określić daty ustania choroby, bowiem ta trwa nadal. Taka informacja, w ocenie Sądu, potwierdza to, iż przyczyną uchybienia terminu była choroba o charakterze przewlekłym.

W konkluzji wskazać należy, iż w dniu 18 października 2012 roku skarżąca osobiście odebrała zawiadomienie o terminie rozprawy wraz z pouczeniem m. in. o tym, iż uzasadnienie wyroku oddalającego skargę doręczane jest na wniosek złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Nadto, że złożenie wniosku po upływie tego terminu jest czynnością bezskuteczną.

W przedmiotowej sprawie, w ocenie Sądu, skarżąca nie uprawdopodobniła okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu. Okoliczności przedstawione przez stronę nie świadczą bowiem o zachowaniu przez nią należytej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Wnioskodawczyni nie powołała się na fakt, iż w terminie do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, znajdowała się w wyjątkowej, niezależnej od siebie sytuacji uniemożliwiającej zachowanie terminu do dokonania czynności.

W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 86 § 1 i art. 87 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

LS

Strona 2/2