Wniosek w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego
Sentencja

Dnia 26 kwietnia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Kubot - Szustowska po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku T. Z. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi T. Z. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu. a.bł.

Uzasadnienie strona 1/2

T. Z. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z dnia [...], nr [...], utrzymującą decyzję tegoż organu z dnia [...], którą odmówiono skarżącemu przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 28 stycznia 2013 roku skarżący został wezwany do usunięcia braków fiskalnych skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Stosowne wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 7 lutego 2013 roku, a skarżący uiścił wymagany wpis w dniu 21 lutego 2013 roku.

Postanowieniem z dnia [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił wskazaną na wstępie skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z dnia [...].

Pismem z dnia 22 marca 2013 roku T. Z. wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, wyjaśniając iż wezwanie do uiszczenia wpisu odebrał jego wnuczek w dniu 7 lutego 2013 roku, o czym poinformował skarżącego dopiero po dwóch tygodniach, bowiem w tym czasie przebywał on na działce poza miejscem zamieszkania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Stosownie do treści art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 4). Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że dla przywrócenia terminu konieczne jest, aby wskazane wyżej przesłanki zostały spełnione łącznie, w przeciwnym razie wniosek podlega oddaleniu bądź też - w przypadku wniosku spóźnionego lub z mocy ustawy niedopuszczalnego - odrzuceniu (art. 88 p.p.s.a.).

W realiach niniejszej sprawy skarżący o fakcie uchybienia terminu do uiszczenia wpisu dowiedział się z treści postanowienia z dnia [...] o odrzuceniu wniesionej przez niego skargi, które zostało mu doręczone 20 marca 2013 roku. Zatem w sytuacji gdy przedmiotowy wniosek został złożony w dniu 22 marca 2013 roku uznać należy, iż został zachowany termin o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a.

W konsekwencji rozważeniu podlegała przesłanka uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu owego terminu, przewidziana § 2 wspomnianego przepisu.

W tym miejscu należy wskazać, iż ocena uprawdopodobnienia przesłanki braku winy strony pozostawiona została uznaniu sądu, który badając wystąpienie braku winy w uchybieniu terminu powinien dokonywać ocen z wykorzystaniem wszystkich okoliczności sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy (zob. wyrok NSA z dnia 11 sierpnia 1999 roku, w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 745/98, LEX nr 42023).

Strona 1/2