Wniosek w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego
Sentencja

Dnia 14 czerwca 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Kubot - Szustowska po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku T. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia [...] w sprawie ze skargi T. Z. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego p o s t a n a w i a: przywrócić termin do wniesienia zażalenia. a.bł.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił T. Z. przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi T. Z. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z dnia [...], nr [...], utrzymującą decyzję tegoż organu z dnia [...], którą odmówiono skarżącemu przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej.

Na powyższe postanowienie T. Z. w dniu 29 maja 2013 roku złożył zażalenie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W treści owego wniosku wyjaśnił, iż owo postanowienie zostało mylnie wysłane na adres zameldowania skarżącego, podczas gdy winno zostać doręczone skarżącemu na wskazany przez niego adres do korespondencji. Dodał, że o w/w postanowieniu dowiedział się 27 maja 2013 roku od wnuka który je odebrał z rąk listonosza.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, zważył co następuje:

W myśl art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. nr 270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a. przywrócenie terminu przez sąd następuje, jeżeli strona nie dokonała czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy. Z wnioskiem o przywrócenie terminu strona występuje w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, przy czym winna uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a.).

Brak winy należy rozpatrywać jako dopełnienie przez stronę obowiązku dołożenia staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Oceniając wystąpienie przesłanki braku winy należy przyjąć obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdej osoby należycie dbającej o swoje interesy. Przywrócenie terminu nie jest zatem dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. W orzecznictwie przyjmuje się, że brak winy w uchybieniu terminu można przyjąć tylko wtedy, gdy strona nie mogła przeszkody usunąć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (postanowienie NSA z dnia 4 października 2000r. w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 560/00, Lex nr 46437; postanowienie NSA z dnia 2 października 2002 roku, w sprawie o sygn. akt V SA 793/02, Monitor Prawniczy 2002/23/1059).

Wskazać należy, że skarżący zachował 7-dniowy termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, bowiem o treści postanowienia dowiedział się w dniu 27 maja 2013 roku, zaś przedmiotowy wniosek złożył w dniu 29 maja 2013 roku.

Rozważenia wymagało zatem, czy strona skarżąca uprawdopodobniła, że uchybienie terminu do wniesienia zażalenia nastąpiło bez jej winy.

Bezspornym jest, że już w piśmie z dnia 22 marca 2013 roku, (k 26 akt sądowych) skarżący podał adres do korespondencji, tymczasem odpis postanowienia WSA w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2013 roku został mylnie przesłany na adres zameldowania skarżącego. W tej sytuacji nie może budzić wątpliwości, iż okoliczności warunkujące przywrócenie wnioskowanego terminu zostały spełnione. Uznać bowiem należy, że błędne zaadresowanie przesyłki pocztowej zawierającej wskazane postanowienie a tym samym błędne doręczenie postanowienia nie może rodzić negatywnych konsekwencji dla strony. Jednocześnie strona dopełniła czynności, której uchybiła, bowiem do wniosku załączyła zażalenie.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

a.bł.

Strona 1/1