Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego
Sentencja

Dnia 21 września 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Barbara Rymaszewska po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku B. M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie wyroku z 27 czerwca 2018 roku w sprawie ze skargi B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. A.B.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z 27 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z [...] r., nr [...], w przedmiocie zasiłku okresowego.

Postanowieniem z 2 sierpnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowił w pkt 1 zawiadomić na podstawie art. 177 § 5 w zw. z art. 177 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a." - Okręgową Radę Adwokacką w Ł., że wyznaczony w ramach przyznanego B. M. prawa pomocy adwokat E. M. nie wykonała obowiązku polegającego na złożeniu w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 czerwca 2018 r., sygn. akt II SA/Łd 923/17, oddalającego skargę, opinii o braku podstaw do wywiedzenia skargi kasacyjnej. W pkt 2 sąd postanowił poinformować Okręgową Radę Adwokacką w Ł., że ma obowiązek wyznaczenia nowego pełnomocnika w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Pismem z 20 sierpnia 2018 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Ł. poinformowała o wyznaczeniu dla skarżącej nowego pełnomocnika w osobie adwokata M. W.

Pismem z 7 września 2018 r. nowy pełnomocnik skarżącej wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku podnosząc, że na rozprawie 27 czerwca 2018 r. skarżąca nie była obecna. Na terminie rozprawy obecna była zastępująca wyznaczonego pełnomocnika z urzędu aplikantka adwokacka po zdanym egzaminie adwokackim. W zakreślonym przez przepisy postępowania terminie nie został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku, a następnie (jak wynika z treści postanowienia sądu z 2 sierpnia 2018 r.) nie został dopełniony obowiązek wynikający z art. 177 § 4 p.p.s.a., dla którego realizacji jest sporządzenie przez sąd uzasadnienia wyroku. Skarżąca nie mająca wiedzy w zakresie procedury administracyjnej nie może ponosić negatywnych konsekwencji uchybień wynikających z działań lub zaniechań reprezentującego ją pełnomocnika. Uzasadnienie wyroku w niniejszej sprawie nie jest sporządzane z urzędu wobec oddalenia skargi, stąd zachodzi konieczność złożenia wniosku o jego sporządzenie celem sporządzenia skargi lub opinii o braku podstaw do jej złożenia. Jednocześnie pełnomocnik skarżącej złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 27 czerwca 2018 r.

Pismem z 11 września 2018 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Ł. poinformowała, że w sprawie adwokat E. M. toczy się postępowanie wyjaśniające w Referacie Skarg O.R.A. w Ł. o sygn. SK 168/2018. Odpis merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie zostanie przesłany niezwłocznie po jego wydaniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Z kolei w myśl art. 86 § 1 p.p.s.a. stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze