Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego
Sentencja

Dnia 10 stycznia 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Wojciechowski po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] roku, nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego p o s t a n a w i a: - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. A. P.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

A. S. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] roku, nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania wskazując na wydanie w dniu [...] roku decyzji nr [...] uwzględniającego w całości skargę.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 30 listopada 2016 roku skarżąca została wezwana do wypowiedzenia się, w terminie 7 dni, czy wobec wydania przez organ decyzji z dnia [...] roku w trybie autokontroli, podtrzymuje skargę. Wezwanie doręczono stronie dnia 9 grudnia 2016 roku, a termin do jego wykonania ekspirował bezskutecznie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 718 ze zm., dalej jako: "P.p.s.a.") organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a.).

W stanie faktycznym sprawy nie ulega wątpliwości, iż kwestionowana w skardze decyzja została wyeliminowana z obrotu prawnego przez organ w trybie art. 54 § 3 P.p.s.a. Potwierdza to załączona do akt administracyjnych decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] roku uwzględniająca skargę i uchylająca zaskarżoną decyzję oraz decyzję pierwszej instancji i przyznająca wnioskowane świadczenie wychowawcze na dziecko - D. S. w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku w wysokości 500 zł miesięcznie. W tej sytuacji Sąd uznał, iż wniosek organu o umorzenie postępowania zasługuje na uwzględnienie. Nie ulega wątpliwości, iż po wyeliminowaniu z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji, postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Sąd orzekł jak w postanowieniu na mocy art. 54 § 3 oraz art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 P.p.s.a.

A. P.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze