Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów p o s t a n a w i a przyznać E. W. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Inne orzeczenia o symbolu:
6162 Scalanie i wymiana gruntów
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Strona skarżąca, w zakreślonym w wezwaniu terminie (data stempla pocztowego), na urzędowym formularzu symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych. Wniosek uzasadniła tym, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem oraz synem, z którymi zamieszkuje w domu o powierzchni [...] m2 i utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę męża w kwocie [...] złotych brutto oraz dochodu z uprawy gruntów rolnych o powierzchni [...] ha wynoszącego miesięcznie [...] złotych. Strona skarżąca wezwana do nadesłania aktualnego zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy męża oraz oświadczenia wskazującego wysokość stałych miesięcznych kosztów utrzymania koniecznego wraz z dotyczącymi tych kosztów dokumentami źródłowymi nadesłała kserokopie rachunków za nabycie oleju napędowego, potwierdzenia wpłat za wywóz odpadów komunalnych opiewające na kwotę [...] złotych, fakturę VAT za usługi telekomunikacyjne oraz fakturę VAT za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej z roku 2012, dokumenty dotyczące ubezpieczenia społecznego w KRUS, dwa nakazy płatnicze podatku rolnego, poświadczenie wpłaty ubezpieczenia OC, z którego wynika, że mąż strony skarżącej jest właścicielem samochodu osobowego marki [...] oraz zaświadczenie o zarobkach męża. Z zaświadczenia wynika, że mąż strony skarżącej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie [...] złotych brutto - [...] złotych netto.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie. Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej wynosi [...] złotych netto. Koszty sądowych związane z niniejszą sprawą, prócz wpisu sądowego od wniesionej skargi wynoszącego 200 złotych (§2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych (§ 2 ust. 1 pkt 7, § 3 w zw. z § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; § 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych - Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2192). Porównanie wysokości dochodu gospodarstwa domowego strony skarżącej przy uwzględnieniu tego, że służy on utrzymaniu trzyosobowej rodziny do wysokości kosztów sądowych związanych z niniejszym postępowanie wskazuje, iż strona skarżąca nie jest w stanie bez uszczerbku w kosztach utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny uiścić całości jak i części kosztów sądowych. Uszczuplenie bowiem miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego strony skarżącej jedynie o kwotę nie wyższą od 100 złotych spowoduje, że dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym strony skarżącej wyniesie [...] złotych. W ocenie referendarza sądowego kwota ta nie jest zaś wystarczająca na pokrycie stałych miesięcznych kosztów utrzymania koniecznego jednej osoby.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6162 Scalanie i wymiana gruntów
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze