Sprawa ze skargi J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 1177/03 dotyczącej odmowy przyznania uprawnień kombatanckich - w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 700/12
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 1177/03 dotyczącej odmowy przyznania uprawnień kombatanckich - w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 700/12 p o s t a n a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 700/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 1177/03 dotyczącej odmowy przyznania uprawnień kombatanckich.

W dniu 17 czerwca 2013 r. J. W. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od powyższego postanowienia. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że ustanowieni dla niego pełnomocnicy: adwokat A. S. i adwokat M. C., niestarannie reprezentowali go w przedmiotowej sprawie, pozbawiając go możliwości wniesienia środka odwoławczego. W ocenie skarżącego pełnomocnicy ci naruszyli zasady etyki i godności zawodu. Ponadto skarżący zaznaczył, że stan jego zdrowia psychicznego, uwarunkowany przeżyciami, jakich doświadczył w dzieciństwie, wpływa na jego zaradność życiową, a tym samym stanowi przeszkodę w podejmowaniu właściwych decyzji i zachowywaniu przy tym odpowiednich terminów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Wniosek podlega odrzuceniu.

W myśl art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 270 ze zm.), dalej "p.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie zaś do art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W ocenie Sądu powołany wyżej przepis znajduje zastosowanie w przedmiotowej sprawie, albowiem z treści wniosku J. W. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 18 grudnia 2012 r. wynika, że został on złożony z uchybieniem terminu określonego w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Należy zauważyć, że jako przyczynę uchybienia przedmiotowego terminu skarżący wskazał fakt, iż ustanowieni dla niego w ramach prawa pomocy pełnomocnicy nienależycie go reprezentowali, odmawiając mu "prawa do skutecznego środka odwoławczego". Z akt sprawy istotnie wynika, że zarówno pierwszy z ustanowionych dla skarżącego pełnomocników - adwokat A. S., jak i ustanowiony później na jego miejsce adwokat M. C., nie znajdując podstaw do zaskarżenia do Naczelnego Sadu Administracyjnego postanowienia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 grudnia 2012 r., sporządzili opinie o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, których odpisy doręczyli następnie skarżącemu. Skarżący zapoznał się z treścią opinii drugiego z przyznanych mu pełnomocników w dniu 8 kwietnia 2013 r., a okoliczność tę potwierdza treść pisma skarżącego z dnia 12 kwietnia 2013 r., stanowiącego "zażalenie na działalność adwokata M. C." (k. 118 akt sądowych). Zatem już w dniu 8 kwietnia 2013 r. skarżący dowiedział się, że również drugi z przyznanych mu z urzędu pełnomocników odmawia sporządzenia skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 18 grudnia 2012 r. i już od tej daty - jeśli nie zgadzał się z opinią obu dotychczasowych pełnomocników - mógł podjąć czynności w celu samodzielnego ustanowienia pełnomocnika, który podejmie się sporządzenia skargi kasacyjnej od ww. orzeczenia. Innymi słowy, przyczyna uchybienia terminu do wniesienia w niniejszej sprawie skargi kasacyjnej, na którą powołuje się w swym wniosku skarżący, ustała w dniu 8 kwietnia 2013 r. W konsekwencji siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie tego terminu upłynął w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Tymczasem skarżący przedmiotowy wniosek złożył w dniu 17 czerwca 2013 r., a zatem z uchybieniem terminu do dokonania tej czynności, określonego w art. 87 § 1 p.p.s.a. W tej sytuacji wniosek skarżącego, jako spóźniony, podlega odrzuceniu na podstawie art. 88 p.p.s.a.

Ubocznie należy wyjaśnić, iż w związku z tym, że wniosek skarżącego podlegał odrzuceniu jako wniesiony z uchybieniem terminu, Sąd odstąpił od wezwania skarżącego do uzupełnienia braku formalnego tego wniosku poprzez złożenie sporządzonej przez adwokata lub radcę prawnego skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 18 grudnia 2012 r., z uwagi na bezcelowość tej czynności.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1