Sprawa ze skargi J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 1177/03 dotyczącej odmowy przyznania uprawnień kombatanckich - w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 700/12
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 1177/03 dotyczącej odmowy przyznania uprawnień kombatanckich - w zakresie wniosku skarżącego z dnia 27 czerwca 2013 r. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 700/12 p o s t a n a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Lu 700/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę J. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 1177/03 dotyczącej odmowy przyznania uprawnień kombatanckich.

W dniu 17 czerwca 2013 r. J. W. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od powyższego postanowienia. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że ustanowieni dla niego pełnomocnicy: adwokat A. S. i adwokat M. C., niestarannie reprezentowali go w przedmiotowej sprawie, pozbawiając go możliwości wniesienia środka odwoławczego.

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił na podstawie art. 88 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi powyższy wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej, uznając go za spóźniony.

W dniu 27 czerwca 2013 r., tj. w trakcie biegu terminu do zaskarżenia powyższego postanowienia, skarżący złożył pismo, w którym zakwestionował nieuwzględnienie przez Sąd jego wniosku z dnia 17 czerwca 2013 r., a jednocześnie ponownie wniósł o "przywrócenie terminu na termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez podmiot uprawniony od postanowienia z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt II SA/Lu 700/12, gdyż pełnomocnicy przyznani z urzędu (...) pozbawili skarżącego praw do skutecznego środka odwoławczego".

Wobec braku precyzyjnego oznaczenia przez skarżącego w powyższym piśmie jego żądania, Sąd wezwał skarżącego do wyjaśnienia, czy pismo to stanowi:

1) zażalenie na postanowienie tut. Sądu z dnia 26 czerwca 2013 r. odrzucające wniosek skarżącego z dnia 17 czerwca 2013 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 18 grudnia 2012 r.,

2) ponowny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia tut. Sądu z dnia 18 grudnia 2012 r., czy też

3) wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia tut. Sądu z dnia 18 grudnia 2012 r.

- w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem uznania, że przedmiotowe pismo z dnia 27 czerwca 2013 r. stanowi ponowny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia tut. Sądu z dnia 18 grudnia 2012 r.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 8 sierpnia 2013 r. (potwierdzenie odbioru - k. 170 akt sądowych).

W dniu 9 sierpnia 2013 r. skarżący złożył pismo, w którym kwestionował prawidłowość postępowania w sprawach II SA/Lu 1177/03 i II SA/Lu 700/12, jednak nie sprecyzował zakresu swojego żądania wyrażonego w piśmie z dnia 27 czerwca 2013 r. Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie złożył żadnego innego pisma, które stanowiłoby odpowiedź na wezwanie Sądu.

W tej sytuacji, stosownie do zarządzenia z dnia 26 sierpnia 2013 r., Sąd uznał pismo skarżącego z dnia 27 czerwca 2013 r. za ponowny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 18 grudnia 2012 r.

Strona 1/2