Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor po rozpoznaniu w dniu 24 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..]., znak: [..] w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270), zwanej dalej "ppsa" skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W sytuacji, gdy skarga zostanie skierowana bezpośrednio do sądu, sąd ma obowiązek przekazać ją właściwemu organowi administracji publicznej, a za datę złożenia skargi przyjmuje się wówczas dzień nadania skargi przez sąd pod adres tego organu.

Jak wynika z akt sprawy, decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..]znak: [..] w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej została doręczona skarżącej M. R. w dniu 21 sierpnia 2008 r. /potwierdzenie odbioru/ z pouczeniem o sposobie i terminie jej zaskarżenia.

Skarżąca wniosła skargę na tę decyzję w dniu 20 września 2008 r. /data nadania/ kierując ją bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który następnie w dniu 23 września 2008 r. /data nadania/, a więc po upływie 30 dni od doręczenia skarżącej decyzji, przekazał ją Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu.

Mając na uwadze powołane przepisy art. 53 § 1 i 54 § 1 ppsa stwierdzić należy, że skarga została wniesiona z uchybieniem ustawowego terminu, dlatego jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 cyt. ustawy.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze