Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia środka odwoławczego w sprawie dotyczącej zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., Nr rep. [...] w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia środka odwoławczego w sprawie dotyczącej zaliczki alimentacyjnej p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270), zwanej dalej "ppsa" skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika z akt sprawy, postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...]., Nr rep. [...] w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia środka odwoławczego w sprawie dotyczącej zaliczki alimentacyjnej zostało doręczone skarżącemu H. L. w dniu 28 sierpnia 2008 r. /potwierdzenie odbioru/ z pouczeniem o sposobie i terminie zaskarżenia.

Skarżący wniósł skargę na to postanowienie w dniu 21 października 2008 r. /data stempla pocztowego/, a więc z uchybieniem ustawowego terminu.

Z tych względów skarga nie może być merytorycznie rozpoznana i podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ppsa.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze