Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
Sentencja

II SA/Lu 781/18 P O S T A N O W I E N I E Dnia 19 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska po rozpoznaniu w dniu 19 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n a w i a przywrócić termin do złożenia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Sygn. akt II SA/Lu [...]

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją z dnia z dnia 2. r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta C. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w C. z dnia 2. r. znak:M. orzekająca o uznaniu M. K. za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W okresie biegu 30-dniowego terminu do wniesienia skargi na ww. decyzję M. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Postanowieniem referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 2 lipca 2018 r. (sygn. akt II SO/Lu [...]) przyznano wnioskującemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata.

Pismem z dnia 25 lipca 2018 r., znak: [...], Okręgowa Rada Adwokacka w L. poinformowała Sąd, że w niniejszej sprawie pełnomocnikiem z urzędu została wyznaczona adwokat M. P..

Pismem z dnia 1 sierpnia 2018 r. (data wpływu do Sądu), ustanowiony z urzędu pełnomocnik wniósł o wyrażenie zgody na zapoznanie się z aktami sprawy, a następnie, w dniu 6 sierpnia 2018 r. pełnomocnik zapoznała się z aktami sprawy.

W dniu 9 sierpnia 2018 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) pełnomocnik skarżącego złożyła skargę do Sądu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu pełnomocnik wskazała, że została wyznaczona pełnomocnikiem z urzędu po upływie terminu do wniesienia skargi. W tej sytuacji zasadnym jest przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie, albowiem złożenie wniosku nastąpiło z zachowaniem ustawowych wymogów (zarówno złożenie wniosku o przywrócenie terminu, jak i samo złożenie skargi do Sądu). Zgodnie bowiem z ukształtowaną praktyką orzeczniczą, przyczyna uchybienia terminowi do dokonania określonej czynności procesowej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu ustaje w dniu, w którym miał on rzeczywistą możliwość dokonania tej czynności, co w niniejszej sprawie nastąpiło w dniu 9 sierpnia 2018 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 dalej jako: "p.p.s.a.") skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis ten jest jednoznaczny i nie pozostawia wątpliwości, co do początku biegu trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi, czy też braku możliwości jego przesunięcia z uwagi na toczące się w sprawie postępowanie o przyznanie prawa pomocy obejmujące ustanowienie pełnomocnika. Jeżeli zatem stronie skarżącej został doręczony odpis decyzji, bądź innego rozstrzygnięcia w sprawie, to od tego momentu, zgodnie z treścią wskazanego wyżej przepisu, liczony jest bieg terminu do złożenia skargi niezależnie od tego, czy strona ustanowiła pełnomocnika z wyboru, czy też wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze