Skarga Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie powołania zastępcy Wójta Gminy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy za skargi Wojewody na zarządzenie Wójta Gminy z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie powołania zastępcy Wójta Gminy p o s t a n a w i a sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Lublinie z dnia 13 grudnia 2017 r. sygn. akt II SA/Lu 804/17, w ten sposób, że w wierszu trzynastym w miejsce słowa "września", wskazującego miesiąc wydania zaskarżonego zarządzenia, wpisać słowo "czerwca".

Uzasadnienie

W związku z popełnieniem oczywistej omyłki pisarskiej w komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Lublinie z dnia 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt II SA/Lu 804/17), polegającej na błędnym oznaczeniu miesiąca w dacie wydania zaskarżonego zarządzenia Wójta Gminy tj. wskazaniu miesiąca "września" zamiast - jak powinno być prawidłowo - "czerwca" (datą wydania zaskarżonego zarządzenia był bowiem [...] r.), Sąd z urzędu - na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) - sprostował popełnioną omyłkę, wpisując prawidłowo miesiąc w oznaczeniu daty wydania zaskarżonego zarządzenia.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1