Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - Anna Puton-Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2010r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi T. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia : przyznać T. W. prawo pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W złożonej skardze strona skarżąca zwróciła się jednocześnie z wnioskiem o "ustanowienie pomocy prawnej". Wniosek powyższy został potraktowany jako wniosek o przyznanie prawa pomocy, w związku z czym do strony skierowano wezwanie do wypełnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy. W zakreślonym terminie strona skarżąca złożyła wypełniony urzędowy formularz wniosku domagając się przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata.

We wniosku strona skarżąca wykazała, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz oświadczyła, że utrzymuje się z emerytury wypłacanej przez ZUS w kwocie [...] zł brutto. Wykazała ponadto, że nie posiada żadnego majątku w postaci nieruchomości, zasobów pieniężnych bądź przedmiotów wartościowych.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Żądanie ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego) jest żądaniem przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 ustawy p.p.s.a.).

Stwierdzić należy, że żądanie określone w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata zasługuje na uwzględnienie.

Jak wynika z danych zawartych w urzędowym formularzu, strona skarżąca jest osobą samotnie gospodarującą, nie posiadającą żadnego majątku, ani oszczędności. Źródłem utrzymania strony jest jedynie świadczenie ZUS w kwocie [...] zł brutto. Przez uszczerbek utrzymania koniecznego, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a., należy rozumieć zachwianie sytuacji materialnej i bytowej strony ubiegającej się o taką pomoc, w taki sposób, iż nie jest ona w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych. Mając na uwadze sytuację materialną, rodzinną strony oraz wysokość jej miesięcznych dochodów przyjąć należy, że strona spełnia przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata. Stawka minimalna wynagrodzenia adwokata ustanowionego w sprawie wynosi 240 zł netto (§ 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu /Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm/. i 292,80 zł brutto (§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm./).

Odnosząc kwotę wynagrodzenia adwokata (292,80 zł) do miesięcznych dochodów strony skarżącej ([...] zł brutto) oraz biorąc pod uwagę fakt, że strona nie posiada oszczędności ani majątku, który mógłby służyć pozyskaniu środków pieniężnych na sfinansowanie kosztów związanych z udziałem strony w toczącym się postępowaniu, stwierdzić należy, że istnieją podstawy do uznania, iż uiszczenie kosztów wynagrodzenia należnych profesjonalnemu pełnomocnikowi za prowadzenie sprawy nastąpiłoby z uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla strony skarżącej.

Z powyższych względów zasadne jest przyznanie stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata.

Mając powyższe na uwadze oraz na podstawie art. art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 orzeczono jak na wstępie.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze