Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Dudek po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Prezydenta Miasta z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

W dniu 26 stycznia 2005 r. J. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję wydaną przez Kierownika Filii [...] MOPR z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...]

Skarga ta jest niedopuszczalna.

Zgodnie z przepisem art. 52 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Zgodnie z §2 tego przepisu przez wyczerpanie środków odwoławczych należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Zaskarżona przez J. K. decyzja wydana została przez organ I instancji. Od tego rozstrzygnięcia stronie służy odwołanie do organu II instancji, o czym skarżący został prawidłowo pouczony w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji.

Wobec niewyczerpania toku instancyjnego skargę, jako niedopuszczalną, należało odrzucić na podstawie przepisu art. 58 §1 pkt 6 cyt. ustawy.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej