Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 1184/16
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janina Kosowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]" w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 3 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 1184/16 postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 1184/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę W. S. (dalej zwanej skarżącą) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]" w przedmiocie zasiłku celowego.

Wnioskiem z dnia 4 listopada 2016 r. (data nadania przesyłki pocztowej), uzupełnionym następnie poprzez złożenie urzędowego formularza wniosku, skarżąca zwróciła się do tutejszego Sądu o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego. Postanowieniem z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 1184/16, Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie umorzył postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowił dla skarżącej radcę prawnego.

W dniu 4 stycznia 2017 r. wyznaczony dla skarżącej zawodowy pełnomocnik zwrócił się do tutejszego Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 3 listopada 2016 r., sygn. akt II SA/Ol 1184/16. Podał przy tym, że o ustanowieniu go pełnomocnikiem w sprawie dowiedział się w dniu 28 grudnia 2016 r. Ocenił, że w tych okolicznościach nie zachodzi wina w uchybieniu terminu i został zachowany termin 7 dni, o którym mowa w art. 87 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Stosownie jednak do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.); dalej jako p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie zaś do art. 87 § 1-4 powołanej ustawy, w przypadku uchybienia terminu strona powinna wystąpić z wnioskiem o jego przywrócenie w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu oraz uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w jego uchybieniu, a ponadto równocześnie z wnioskiem dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. Wskazane w powołanych przepisach przesłanki skutecznego złożenia wniosku o przywrócenie terminu muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, że nawet w przypadku zachowania przez wnioskodawcę warunków, o których mowa w art. 87 § 1-4 p.p.s.a., przywrócenie terminu będzie niedopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu było zawinione przez stronę. Z taką zaś sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

W okolicznościach tej sprawy nie sposób bowiem uznać, aby skarżąca jeszcze przed przyznaniem jej prawa pomocy obejmującego ustanowienie zawodowego pełnomocnika, uchybiła terminowi do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku bez swojej winy. Wymaga podkreślenia, że wystąpienie z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie jest obwarowane przymusem adwokacko - radcowskim. Nie sposób więc przyjąć, aby złożenie wniosku o ustanowienie radcy prawnego w ramach prawa pomocy, powodowało przesunięcie w czasie rozpoczęcia biegu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, do chwili rozpoznania przez Sąd wniosku o przyznanie prawa pomocy. Zauważyć przy tym należy, że skarżąca w zawiadomieniu o terminie rozprawy została prawidłowo pouczona, że "w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku" oraz o tym, że "zgłoszenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku stanowi warunek zaskarżenia orzeczenia sądu pierwszej instancji". Jak wynika natomiast z protokołu rozprawy z dnia 3 listopada 2016 r. skarżąca była obecna na tej rozprawie, po zamknięciu której ogłoszono wyrok o oddaleniu skargi wniesionej w niniejszej sprawie. Skarżącej zapewniono więc możliwość wysłuchania ustnego uzasadnienia wyroku oraz odpowiednich pouczeń.

Wobec powyższego, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze