Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniesienia skargi kasacyjnej przez J. W. od postanowienia WSA w Olsztynie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzenna Glabas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 sierpnia 2010r. sprawy ze skargi J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia "[...]", nr SKO "[...]" w przedmiocie zasiłku celowego na skutek wniesienia skargi kasacyjnej przez J. W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2010r. postanawia - odrzucić skargę kasacyjną. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę wniesioną przez J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 października 2009r., nr "[...]" w przedmiocie zasiłku celowego.

Powyższe postanowienie wraz z uzasadnieniem zostało doręczone skarżącemu w dniu 14 maja 2010r. wraz z pouczeniem, iż od wydanego postanowienia przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożona w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, za pośrednictwem tutejszego sądu. W pouczeniu zawarto także informacje, że skarga kasacyjna, pod rygorem odrzucenia, powinna zostać sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, a w sprawach obowiązków podatkowych - także przez doradcę podatkowego lub w sprawach własności przemysłowej - przez rzecznika patentowego.

W dniu 14 czerwca 2010r. wpłynęła do sądu skarga kasacyjna sporządzona osobiście przez skarżącego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako: p.p.s.a.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W myśl art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, chyba, że zgodnie z § 2 tego artykułu skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarga kasacyjna może być też sporządzona przez doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych i rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej (§ 3).

Stosownie zaś do art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Sporządzenie skargi kasacyjnej przez stronę z naruszeniem art. 175 wspomnianej ustawy jest brakiem nieusuwalnym, uzasadniającym jej odrzucenie.

W przedmiotowej sprawie skarżący został prawidłowo pouczony o terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej, w tym także o przymusie adwokacko-radcowskim. Jednakże mimo pouczenia, J. W. wniósł skargę kasacyjną sporządzoną przez niego osobiście. Nie ulega też wątpliwości, że nie jest w niniejszej sprawie osobą uprawnioną do sporządzenia skargi kasacyjnej na mocy § 2 i 3 art. 175 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na mocy art. 178 p.p.s.a, orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze