Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Osipuk po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku "[...]" o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 7 sierpnia 2018 r., sygn. akt II SA/Ol 430/18 w sprawie ze skargi "[...]" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "[...]" z dnia 18 kwietnia 2018 r., nr "[...]" w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń postanawia przywrócić termin.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 7 sierpnia 2018 r., sygn. akt II SA/Ol 430/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę "[...]" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w "[...]" z dnia 18 kwietnia 2018 r. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W dniu 24 września 2018 r. skarżącej doręczono odpis powyższego wyroku z uzasadnieniem.

Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2018 r., straszy referendarz sądowy umorzył postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowił dla skarżącej radcę prawnego.

Pismem z dnia 3 stycznia 2019 r., Okręgowa Izba Radców Prawnych w "[...]" poinformowała radcę prawnego "[...]" oraz tut. Sąd o wyznaczeniu radcy prawnego pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącej w niniejszej sprawie, w ramach przyznanego prawa pomocy.

W dniu 18 stycznia 2019 r., pełnomocnik skarżącej zwróciła się do tut. Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, składając jednocześnie skargę kasacyjna od powołanego wyżej wyroku. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik podała, że w dniu 11 stycznia 2019 r. zapoznała się z aktami sprawy w siedzibie Sądu, a następnie zwróciła się listownie do skarżącej z prośbą o kontakt.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.", jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek może przywrócić termin. Stosownie natomiast do art. 87

§ 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a).

W rozpoznawanej sprawie, czynnością, o której mowa w cytowanym przepisie, jest wniesienie skargi kasacyjnej, dla której ustawodawca zakreślił termin trzydziestodniowy (art. 177 § 1 p.p.s.a), przy czym dla skutecznego wniesienia tego środka zaskarżania wymagane jest jego sporządzenie przez profesjonalnego pełnomocnika (art. 175 § 1 p.p.s.a). W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że w przypadku ustanowienia pełnomocnika w trybie art. 244 p.p.s.a., za dzień, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej należy uznać dzień, w którym pełnomocnik miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej, co może nastąpić dopiero po zapoznaniu się z aktami sprawy, stanowiskiem skarżącego co do zakresu zaskarżenia i po sporządzeniu skargi kasacyjnej, nie później jednak niż z upływem 30 dni od dnia, gdy pełnomocnik zawiadomiony został o wyznaczeniu do reprezentowania strony. Pełnomocnik taki nie może bowiem być w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pełnomocnika z wyboru, związanego terminem do sporządzenia skargi kasacyjnej, określonym w art. 177 § 1 p.p.s.a. (zob. np. postanowienia NSA 26 kwietnia 2013 r., II FSK 435/13, z dnia

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze