Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]" nr "[...]" w przedmiocie zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Decyzją z dnia "[...]", Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej.

Na powyższą decyzję skargę wniosła M. P., żądając jej uchylenia i przyznania zasiłku stałego w wyższej wysokości.

Skarga M. P. została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie na rozprawie w dniu 30 czerwca 2009 roku. Skarżąca była obecna na rozprawie. Po ogłoszeniu wyroku została pouczona o sposobie i terminie złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Pismem z dnia 1 lipca 2009r. skarżąca wniosła o doręczenie jej sentencji wyroku. Po doręczeniu skarżącej w dniu 6 lipca 2009r. sentencji orzeczenia, skarżąca złożyła w dniu 9 lipca 2009r. wniosek o przywrócenie terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku argumentując, że źle sformułowała wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Myślała, że na przedłożony wniosek otrzyma wyrok wraz z uzasadnieniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeśli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Zgodnie z powyższym, pozytywną przesłanką przywrócenia terminu jest brak winy strony w uchybieniu terminu. W utrwalonym orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że kryterium braku winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu wiąże się z obowiązkiem strony zachowania szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Przywrócenie terminu nie jest więc dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa (vide: wyrok WSA w Białymstoku z dnia 6 października 2005 roku, II SA/Bk 369/05, LEX nr 173671).

Sygn. akt II SA/Ol 466/09

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 grudnia 2000 roku, I SA/Ka 1781/99, LEX nr 47160 od strony postępowania można oczekiwać i wymagać szczególnej staranności w zakresie prowadzenia swych spraw. W tym też kontekście należy oceniać przesłankę braku winy w uchybieniu terminu.

Analizując okoliczności przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, iż skarżąca nie zachowała należytej staranności i dbałości o własne sprawy. Skarżąca bowiem została dwukrotnie pouczona, że w przypadku oddalenia skargi uzasadnienie wyroku sporządzane jest na wniosek strony wniesiony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Pierwsze pouczenie zostało zamieszczone w piśmie z dnia 4 czerwca 2009r. zawiadamiającym o rozprawie. Kolejny raz skarżąca została pouczona o sposobie zaskarżenia wyroku, w tym także o sposobie i terminie złożenia wniosku o sporządzenie jego uzasadnienia, po ogłoszeniu wyroku. Pomimo to w terminie do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku skarżąca złożyła jedynie wyraźny wniosek o doręczenie jej sentencji zapadłego orzeczenia.

Ponadto wskazać należy, że skarżąca już w dniu 6 lipca 2009r. otrzymała odpis sentencji wyroku. W tym też dniu winna zorientować się, że doręczono jej jedynie odpis sentencji wyroku bez uzasadniania. Doręczenia dokonano więc jeszcze w terminie do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Przy czym skarżąca po doręczeniu odpisu sentencji wyroku miała jeszcze jeden dzień, ażeby złożyć wniosek o jego uzasadnienie, termin bowiem do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku upływał 7 lipca 2009r. Tymczasem wniosek o uzasadnienie wyroku został wniesiony wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu dopiero 9 lipca 2009r., a więc dwa dni po terminie.

Przyjąć zatem należy, iż skarżąca nie dochowała szczególnej staranności w zakresie prowadzenia swych spraw, co skutkować musi odmową przywrócenia terminu. Tymczasem dopuszczenie się przez stronę już choćby lekkiego niedbalstwa jest okolicznością powodującą niemożność przywrócenia terminu.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze