Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2004r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[...]" r. nr "[...]" w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

W dniu 13 stycznia 2004r. J. M. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia 4 kwietnia 2002r. uchylającą decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr "[...]" z dnia 18 lutego 2002r. w sprawie odmowy skierowania do Domu Pomocy Społecznej "[...]" w O. Jednakże w dniu 3 marca 2004r. do Sądu wpłynęło pismo skarżącego, w którym oświadczył on iż cofa przedmiotową skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia praw lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Skarżący skutecznie cofnął skargę. Sąd nie stwierdził zaś, aby zachodziły przesłanki do uznania iż cofnięcie skargi w niniejszej sprawie jest niedopuszczalne. Wobec powyższego na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1