Sprawa ze skargi G G o wymierzenie grzywny za niewykonanie przez Wojewodę W wyroku WSA w Warszawie z dnia "[...]"r. sygn. akt I SA/Wa 890/16
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Matczak po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2019r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G G o wymierzenie grzywny za niewykonanie przez Wojewodę W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia "[...]"r. sygn. akt I SA/Wa 890/16 postanawia stwierdzić niewłaściwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i przekazać sprawę do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

W dniu "[...]"r. (za pośrednictwem operatora pocztowego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wpłynęła skarga G G o wymierzenie grzywny Wojewodzie W z tytułu niewykonania prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia "[...]"r. sygn. akt I SA/Wa 890/16.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

Sąd przed przystąpieniem do rozpoznania skargi w pierwszej kolejności zobowiązany jest zbadać swoją właściwość miejscową do jej rozpoznania.

O właściwości miejscowej sądów administracyjnych stanowi art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1302, ze zm.) dalej: ustawa p.p.s.a., zgodnie z którym do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia "[...]"r. sygn. akt I SA/Wa 890/16. Wyrokiem tym uchylono postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia "[...]"r. nr "[...]" oraz postanowienie Wojewody W z "[...]"r. nr. "[...]" w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty.

Właściwym miejscowo do rozpoznania niniejszej sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Na obszarze właściwości tego Sądu ma bowiem siedzibę organ administracji publicznej - Minister Skarbu Państwa, którego działanie zostało w rzeczonej sprawie zaskarżone. Wojewoda W nie był stroną postępowania zakończonego wyrokiem, którego niewykonanie strona skarżąca zarzuca.

Stosownie do art. 59 § 1 ustawy p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Z tego względu, na podstawie art. 59 § 1 w związku z art. 13 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda