Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Jaszczak - Sikora po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 września 2010r. sprawy ze skargi I. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia "[...]", nr SKO "[...]" w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia - umorzyć postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 23 czerwca 2010r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w O. wpłynęła skarga I. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia "[...]", nr SKO"[...]"utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta G. z dnia "[...]", nr "[...]" w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad matką J. P.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. wniosło o umorzenie postępowania administracyjnego, ponieważ na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uwzględniło skargę w całości i decyzją z dnia "[...]", nr SKO"[...]" uchyliło zaskarżoną własną decyzję, a także decyzję organu I instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Decyzja ta została doręczona skarżącej w dniu 12 sierpnia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe. Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia w sytuacji, gdy po wniesieniu skargi w toku postępowania sądowoadministracyjnego przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Będzie to miało miejsce między innymi wówczas, gdy zaskarżone rozstrzygnięcie zostanie pozbawione bytu prawnego wskutek skorzystania przez organ, który je wydał, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 tej ustawy i uchylenia go. Cytowany przepis zezwala bowiem organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W niniejszej sprawie organ skorzystał z uprawnień danych przez wskazany przepis poprzez uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia "[...]" i utrzymanej nią w mocy decyzji z dnia "[...]". Wobec tego dalsze postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe, ponieważ zaskarżone orzeczenie w trybie autokontroli zostało wyeliminowane z obrotu prawnego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze