Skarga D.P. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Matczak po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy na skutek sprzeciwu D.P. od zarządzenia Starszego referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie z dnia 5 lutego 2016r. sygn. akt II SA/Ol 663/15 w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi D.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia ustanowić dla skarżącego adwokata z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 15 grudnia 2015r., sygn. akt II SA/Ol 663/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę D.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

D.P. we wniosku z dnia 16 grudnia 2015r. wniósł o przyznanie prawa pomocy w postaci ustanowienia adwokata.

Po wezwaniu skarżącego do przedłożenia wypełnionego, urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej, przesyłka pocztowa zawierająca przedmiotowe wezwanie - po dwukrotnym awizowaniu - została zwrócona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z adnotacją "Adresat wyprowadził się".

Zarządzeniem z dnia 5 lutego 2016r., sygn. akt II SA/Ol 663/15 Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie pozostawił bez rozpoznania wniosek z dnia 16 grudnia 2015r. o przyznanie prawa pomocy, który nie został złożony na urzędowym formularzu. W uzasadnieniu wskazano, że pomimo pouczenia skarżącego o obowiązku strony zawiadamiania sądu o każdej zmianie jej adresu oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku, skarżący nie powiadomił Sądu o nowym adresie, adres ten też nie jest Sądowi znany. W tej sytuacji Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie zarządzeniem z dnia 29 stycznia 2016r. uznał za doręczone wezwanie do przedłożenia wypełnionego, urzędowego formularza PPF z dniem 26 stycznia 2016 r., na podstawie art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) zwanej dalej: ustawą ppsa. Skoro przedmiotowe wezwanie zostało uznane za doręczone z dniem 26 stycznia 2016r., to termin do złożenia urzędowego formularza wniosku upłynął w dniu 2 lutego 2016r. W wyznaczonym terminie skarżący nie złożył żądanego formularza.

Od powyższego zarządzenia skarżący wniósł sprzeciw podnosząc, że nie mógł wcześniej złożyć urzędowego formularza PPF, gdyż miał problemy z dostępem do wiadomości o listach poleconych, które miały być złożone do jego skrytki pocztowej. Dopiero w dniu 9 lutego 2016r. dowiedział się o liście poleconym, który został zwrócony. Do sprzeciwu skarżący dołączył wypełniony, urzędowy formularz PPF, w którym zawarł wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Zgodnie z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, skarżący sam prowadzi gospodarstwo domowe, nie posiada żadnych nieruchomości, zasobów pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Skarżący podał, że jego dochód miesięczny brutto z tytułu zasiłku stałego wynosi 604 zł, wskazał, że jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a jego miesięczne wydatki wynoszą: na lekarstwa - 320 zł, opłaty za mieszkanie - 35 zł, środki czystości - 27 zł, "przejazdy, dojazdy" - 38 zł, "komputer, drukowanie" - 30 zł, co łącznie stanowi 450 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:

W wyniku wniesienia sprzeciwu przeciwko wskazanemu postanowieniu straciło ono moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez Sąd na posiedzeniu niejawnym (art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w brzmieniu obowiązującym przed

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze