Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Hanna Raszkowska po rozpoznaniu w dniu 26 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.Ż. na uchwałę Rady Miejskiej w G. z dnia 31 marca 2005 r., Nr "[...]" w przedmiocie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze postanawia odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę I.Ż. na uchwałę Rady Miejskiej w G. z dnia 31 marca 2005 r. w przedmiocie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W dniu 19 października 2009 r. do tutejszego Sądu wpłynął wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Stosownie do art. 239 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej.

Skoro przedmiotem skargi jest uchwała podjęta w sprawie z zakresu, o którym mowa w cytowanym przepisie, to skarżący z mocy prawa jest zwolniony z obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

W tej sytuacji, na podstawie art. 239 pkt 1 lit. a i art. 254 § 1 powołanej wyżej ustawy, orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1