Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie oddalenia odwołania od zarządzenia Przewodniczącego składu orzekającego sygn. akt II SA/Ol 955/10 o oddaleniu wniosku A.Z. o sprostowanie i uzupełnienia protokołu rozprawy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie odmowy wypłaty uposażenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Matczak po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia A.Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 września 2011 r. sygn. akt II SA/Ol 955/10 w przedmiocie oddalenia odwołania od zarządzenia Przewodniczącego składu orzekającego z dnia 4 lipca 2011 r. sygn. akt II SA/Ol 955/10 o oddaleniu wniosku A.Z. o sprostowanie i uzupełnienia protokołu rozprawy z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ze skargi A.Z. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie odmowy wypłaty uposażenia postanawia odrzucić zażalenie. WSA/pos.1- sentencja postanowienia

Inne orzeczenia o symbolu:
6194 Funkcjonariusze Służby Więziennej
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 czerwca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał wyrok, którym uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej z dnia "[...]" w przedmiocie odmowy wypłaty uposażenia.

Pismem z dnia 24 czerwca 2011 r. skarżący zwrócił się do WSA w Olsztynie z wnioskiem o sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 21 czerwca 2011r., który to wniosek został oddalony zarządzeniem Przewodniczącego składu orzekającego z dnia 4 lipca 2011 r. (sygn. II SA/Ol 955/10).

Na to zarządzenie A.Z. złożył odwołanie do składu Sądu, które zostało postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 września 2011 r. (sygn. II SA/Ol 955/10) oddalone.

Postanowienie to stało się przedmiotem zażalenia skarżącego skierowanym do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym strona podniosła naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym wpływ na treść postępowania stosownie do art. 174 pkt 2 ustawy ppsa. Skarżący zarzucił naruszenie art. 183 § 2 pkt 4 w związku z art. 18 § 1 pkt 6 ustawy ppsa., które to naruszenie skutkuje nieważnością postępowania, z tego powodu, iż w wydaniu postanowienia brała udział Sędzia WSA w Olsztynie Katarzyna Matczak, od której to zarządzenia, jako przewodniczącej składu orzekającego było rozpoznawane odwołanie do pełnego składy Sądu. Zdaniem skarżącego udział tego Sędziego w wydaniu skarżonego postanowienia stanowi o naruszeniu art. 18 § 1 pkt 6 ustawy ppsa., gdyż Sędzia wydał akt, od którego później rozpoznawane było odwołanie i także brał udział w składzie rozpoznającym to odwołanie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej; ustawą ppsa wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wskazać nadto należy, iż zgodnie z przepisem art. 194 § 1 ustawy ppsa. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest:

1) przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

2) wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;

3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

4) odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

5) sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

6) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

7) odrzucenie skargi kasacyjnej;

8) odrzucenie zażalenia;

9) zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

10) ukaranie grzywną.

Jak z powyższego wynika ustawodawca nie dopuścił możliwości składania zażalenia na wszelkie postanowienia wydawane przez sąd administracyjny w toku postępowania. Z art. 194 § 1 tej ustawy nie wynika aby na postanowienie Sądu w przedmiocie oddalenia odwołania od zarządzenia przewodniczącego składu służyło zażalenie, jak również art. 103 ustawy ppsa. nie dopuszcza wniesienia takiego zażalenia.

Zatem nie znajdującym oparcia u ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pozostaje przekonanie skarżącego, iż na takie postanowienie sądu służy stronie zażalenie do NSA, bowiem taki środek służy jedynie wówczas, gdy przepis powołanej ustawy tak stanowi.

Wyjaśnić pozostaje skarżącemu, iż stosownie do art. 191 ustawy ppsa. Naczelny Sąd Administracyjny, na wniosek strony, rozpoznaje również te postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Na marginesie jedynie należy wskazać stronie skarżącej, iż jej skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2011 r. (sygn. II SA/Ol 955/10) została oddalona wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2012 r. sygn. I OSK 1964/11.

Zatem po myśli powołanych wyżej przepisów art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zażalenie A.Z. należało odrzucić jako niedopuszczalne z innych przyczyn - braku dopuszczalności zaskarżenia takiego postanowienia o oddaleniu odwołania na zarządzenie przewodniczącego o sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6194 Funkcjonariusze Służby Więziennej
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej