Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego na skutek skargi kasacyjnej Gminy Gorzów Śląski
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r., Nr XLI/316/2014 w przedmiocie regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego na skutek skargi kasacyjnej Gminy Gorzów Śląski postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 23 lipca 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził w punkcie 1 nieważność zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 24 września 2014 r., Nr XLI/316/2014, w części dotyczącej § 4 ust. 1 i ust. 2, § 5 ust. 1, § 10 ust. 3 i 6 Regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego w Gorzowie Śląskim, a także określił w punkcie 2, że zaskarżona uchwała w części wskazanej w punkcie 1 wyroku nie podlega wykonaniu.

W dniu 23 września 2015 r. od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniósł w imieniu Gminy Gorzów Śląskich, adwokat J. K.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 24 września 2015 r., Sąd wezwał adwokata J. K. do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej przez:

- nadesłanie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej Gminy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym albo pełnomocnictwa do sporządzenia skargi kasacyjnej, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Sąd w tym miejscu zwrócił uwagę, że pełnomocnictwo udzielone w postępowaniu przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym w Opolu zostało udzielone adwokatowi T. Z.;

- złożenie wniosku o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie albo oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy.

Powyższe wezwanie zostało przesłane na adres wskazany w skardze kasacyjnej i tam doręczone do rąk upoważnionego W. B., w dniu 28 września 2015 r., na wskazuje pocztowe potwierdzenie odbioru przesyłki, znajdujące się w aktach sprawy (k. 62 akt sądowych).

W zakreślonym przez Sąd terminie, adwokat J. K. nie wykazał swojego umocowania do działania w imieniu strony skarżącej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, nie odnosząc się w żaden sposób do wezwania Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na mocy art. 178 P.p.s.a. w związku z art. 177 § 1 P.p.s.a. wstępnej kontroli skargi kasacyjnej dokonuje wojewódzki sąd administracyjny. Kontrola ogranicza się do zbadania zachowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, jej dopuszczalności oraz dochowania wymogów formalnych.

Skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądania uchylenia lub zmiany (art. 176 P.p.s.a.).

Zgodnie z art. 34 P.p.s.a. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników, ponadto art. 35 § 1 P.p.s.a. stwierdza, iż pełnomocnikiem strony może być między innymi adwokat lub radca prawny, jednakże na mocy art. 37 § 1 P.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa, a adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

W przedmiotowej sprawie adwokat J. K., którego podpis znajduje się pod skargą kasacyjną, nie uzupełnił braku formalnego skargi przez przedłożenie umocowania do reprezentowania Gminy Gorzów Śląski przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wprawdzie w aktach sądowych znajduje się pełnomocnictwo udzielone przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego do występowania w imieniu Gminy we wszelkich postępowaniach sądowych, lecz zostało ono udzielone adwokatowi T. Z., a nie składającemu skargę kasacyjną adwokatowi J. K.

Podkreślić należy, iż brak właściwego dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej stanowi brak formalny skargi kasacyjnej, który uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez adwokata J. K., co orzekł działając na zasadzie art. 178 P.p.s.a., jak w sentencji.

Strona 1/1