Skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz (spr.) Protokolant St. sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2013 r. na rozprawie wniosków A. M., D. T., A. W., J. L. G. o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestników postępowania w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 lutego 2013 r., nr 112/456/2013 w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej postanawia: odmówić dopuszczenia wnioskodawców do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania.

Uzasadnienie strona 1/4

W wyniku rozpoznania skargi wniesionej przez Wojewodę Opolskiego, na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 lutego 2013 r., nr 112/456/2013, w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w [...], Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia 19 września 2013 r., sygn. akt II SA/Op 245/13, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Pismem z dnia 25 września 2013 r. A. M. wniósł o dopuszczenie go do udziału w powyższym postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika. Powołując się na przepis art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a., wnioskodawca wywiódł, że stwierdzenie nieważności uchwały, na podstawie której przeprowadzono konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ, może skutkować nieważnością uchwały, na podstawie której został powołany na to stanowisko, wobec czego wynik sprawy dotyczy jego interesu prawnego.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w charakterze uczestników powyższego postępowania sądowoadministracyjnego, zawarte w pismach z dnia 25 września 2013 r. i 2 października 2013 r., złożyli ponadto D. T., A. W. oraz J. G., powołując się na przepis art. 32 ust. 2 P.p.s.a. i wskazując, że byli członkami Zarządu Powiatu, który podjął uchwałę zaskarżoną przez Wojewodę Opolskiego, przy czym A. W. był Starostą Powiatu i Przewodniczącym Komisji Konkursowej, natomiast D. T. - członkiem tej Komisji. W związku z tym zapadły wyrok odnosi się wprost do ich interesu prawnego, gdyż polega na weryfikacji poprawności działań podejmowanych w ramach kompetencji wynikających z pełnionych przez nich funkcji.

W piśmie procesowym z dnia 15 października 2013 r. Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski wskazał, że Zarząd Powiatu w składzie: A. W., D. T. i J. G. został odwołany uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/310/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r., i w tym samym dniu powołano nowy Zarząd w innym składzie. W związku z powyższym osoby wnioskujące o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są zainteresowane utrzymaniem poprzedniego statusu prawnego Dyrektora SPZOZ oraz decyzji ówczesnego Zarządu Powiatu, zatem nie są stronami i nie wykazały w żaden sposób, że wynik prowadzonego postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego, tym samym nie powinny być uczestnikami tego postępowania.

Wojewoda Opolski w piśmie procesowym z dnia 22 października 2013 r. wniósł o odrzucenie wniosków jako niedopuszczalnych, ewentualnie o ich oddalenie. W obszernym uzasadnieniu, powołując się na orzecznictwo sądowe, wywiódł, że w postępowaniu wszczętym przez wojewodę w ramach kompetencji nadzorczych nie może uczestniczyć osoba trzecia wywodzące swój interes prawny z faktu, że wynik postępowania będzie miał wpływ na jej uprawnienia lub obowiązki. Ponadto wskazał, że żaden z wnioskodawców nie posiada bezpośredniego interesu prawnego uzasadniającego dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Strona 1/4