Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 23 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 lutego 2013 r., nr 112/456/2013 w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 19 września 2013 r., sygn. akt II SA/Op 245/13, dotyczącą określenia przedmiotu skargi, w ten sposób, że w miejsce słów "na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" wpisać "na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego".

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 19 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uwzględnił skargę Wojewody Opolskiego, jaką organ nadzoru wniósł na uchwałę oznaczoną numerem 112/456/2013, podjętą w dniu 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.

W komparycji wyroku w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej wpisano, że przedmiotem skargi była uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, podczas gdy uchwała z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 112/456/2013, podjęta została przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, co wynika w sposób oczywisty zarówno z treści skargi, jak i z treści zaskarżonej uchwały.

Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a., przedmiotem sprostowania mogą być występujące w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (§ 1). Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (§ 2).

Stosownie do tego, zaistniałą oczywistą omyłkę należało wyeliminować w drodze sprostowania.

Wobec powyższego, na mocy art. 156 § 1 i 2 P.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1