Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego i odmowy przyznania zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 października 2015 r., nr [...] w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego i odmowy przyznania zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

T. R. w dniu 11 lutego 2016 r. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wniosek ten został zarejestrowany w repertorium sądowym pod sygnaturą akt II SO/Op 8/16. Z formularza wniosku wynikało, że T. R. domagał się udzielenia pomocy w związku z wydaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z dnia 29 października 2015 r., nr [...], w szczególności przez ustanowienie pełnomocnika, który sporządzi profesjonalną skargę na tę decyzję.

Zaskarżona decyzja została doręczona T. R. - do rąk dorosłego domownika, w dniu 5 lutego 2016 r., co potwierdza adnotacja i podpis na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki.

Postanowieniem z dnia 3 marca 2016 r., sygn. akt II SO/Op 8/16, referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, ustanowił T. R. adwokata z urzędu oraz umorzył postępowanie w zakresie kosztów sądowych. Na pełnomocnika z urzędu został wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu - adwokat M. K. Powyższe potwierdza pismo Rady z dnia 14 marca 2016 r. (k-52 akt), które wpłynęło do tut. Sądu w dniu 21 marca 2016 r.

Pismami procesowymi z dnia 12 kwietnia 2016 r., złożonymi w tym samym dniu w siedzibie organu, ustanowiony z urzędu pełnomocnik T. R. zwrócił się o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 października 2015 r., a także wniósł skargę na ww. decyzję. Skarga ta została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Op 247/16 i stanowi przedmiot niniejszego postępowania. Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu adwokat M. K. wskazał, że został wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu po upływie terminu do wniesienia skargi. W ocenie pełnomocnika, zasadnym jest przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie, albowiem złożenie wniosku nastąpiło z zachowaniem ustawowych wymogów (tj. zarówno złożenie wniosku o przywrócenie terminu, jak i samo złożenie skargi do sądu). Pogląd ten znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej: "P.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis ten jest jednoznaczny i nie pozostawia wątpliwości, co do początku biegu trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi, czy też braku możliwości jego przesunięcia z uwagi na toczące się w sprawie postępowanie o przyznanie prawa pomocy obejmujące ustanowienie pełnomocnika. Jeżeli zatem skarżącemu został doręczony odpis decyzji, bądź innego rozstrzygnięcia w sprawie, to od tego momentu, zgodnie z treścią wskazanego wyżej przepisu, liczony jest bieg terminu do złożenia skargi niezależnie od tego, czy strona ustanowiła pełnomocnika z wyboru, czy też wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze