Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu w dniu 18 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. G. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 23 maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie strona 1/2

K. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 23 maja 2017 r., nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach, wydaną z upoważnienia Burmistrza Głubczyc, z dnia 21 marca 2017 r., nr [...], w sprawie ustalenia skarżącemu opłaty za jego pobyt w Domu Pomocy Społecznej w [...] od dnia umieszczenia w ww. Domu, w wysokości 70% posiadanego świadczenia, tj. w wysokości 2.672,76 zł miesięcznie. W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu rozpoznania skargi przez Sąd. W uzasadnieniu wniosku skarżący wywiódł, że wykonanie decyzji może spowodować nieodwracalne skutki związane z utratą mieszkania, zawładnięcia przez inne osoby jego mienia, w szczególności przez jego syna K., z którym pozostaje teraz w konflikcie, gdyż syn go skrzywdził. Poza tym pozbawienie skarżącego środków pieniężnych może narazić go na szkodę.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu nie odniosło się do wniosku dotyczącego wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Wyjaśniło natomiast, że organ pierwszej instancji został zobligowany - postanowieniem Sądu Rejonowego w [...] [...] Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia [...], sygn. akt [...], orzekającym o umieszczeniu K. G. w domu pomocy społecznej bez jego zgody - do wydania stosownego rozstrzygnięcia w zakresie skierowania do domu pomocy społecznej, a w konsekwencji do wydania decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w tej placówce.

Na wezwanie tut. Sądu, przesłane do Sądu Okręgowego w [...] [...] Wydział Cywilny Odwoławczy w sprawie o sygn. akt [...] ze skargi K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 23 maja 2017 r., nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej, został przesłany odpis postanowienia Sądu Okręgowego w [...] [...] Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia [...] o oddaleniu apelacji skarżącego od postanowienia Rejonowego w [...] [...] Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia [...], sygn. akt [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Natomiast stosownie do art. 61 § 3 P.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Z treści powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że ustawowymi przesłankami wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest - po pierwsze - niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody, a po drugie - niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wyjaśnienia wymaga, że w komentowanym art. 61 § 3 P.p.s.a. chodzi o taką szkodę - majątkową lub niemajątkową - która nie będzie mogła zostać wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Natomiast trudne do odwrócenia skutki to takie skutki prawne lub faktyczne, które raz zaistniałe spowodują istotną bądź trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 grudnia 2004 r., GZ 138/04 oraz z 8 sierpnia 2014 r., II OZ 752/14; dostępne - podobnie jak i pozostałe orzeczenia powołane w niniejszym uzasadnieniu - na stronie internetowej: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Strona 1/2