Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie oceny bezczynności lub przewlekłości postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Janowska - spr. po rozpoznaniu w dniu 18 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z o.o. z siedzibą w [...] na postanowienie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2019 r., nr [...] w przedmiocie oceny bezczynności lub przewlekłości postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów postanawia przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Środowiska
Uzasadnienie

Pismem procesowym z dnia 12 sierpnia 2019 r., A Spółka z o.o. z siedzibą w [...], wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na postanowienie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2019 r., nr [...], stwierdzające brak bezczynności lub przewlekłości postępowania Marszałka Województwa Opolskiego, w sprawie cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz.1302, z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Przedmiotem niniejszej skargi jest postanowienie wydane przez Ministra Środowiska, który to organ administracji publicznej ma swoją siedzibę w Warszawie, czyli mieście położonym w województwie mazowieckim.

Z tych względów, sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy, stosownie do § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72 poz. 652, z późn. zm.) - jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a nie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, którego obszarem właściwości z mocy § 1 pkt 9 powołanego rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2003 r., jest województwo opolskie.

Na zasadzie art. 59 § 1 p.p.s.a, jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Wobec wskazanej wyżej przyczyny, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził swoją niewłaściwość miejscową i postanowił przekazać sprawę sądowi właściwemu, tj. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

O powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, działając na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Środowiska