Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Cisyk po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 24 sierpnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Działająca w imieniu M. M. - kurator J. M., złożyła za pośrednictwem poczty w dniu 23 listopada 2015 r. (data stempla), wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Wniosek ten został zarejestrowany w Repertorium sądowym pod sygn. akt II SO/Op 53/15. Z formularza wniosku wynika, że został on złożony w związku z wydaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, decyzją z dnia 24 sierpnia 2015 r., nr [...], a w szczególności w celu ustanowienia pełnomocnika, który udzieli pomocy przy sporządzeniu profesjonalnej skargi na wyżej podaną decyzję.

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona kuratorowi skarżącego w dniu 18 listopada 2015 r. (k-5 akt administracyjnych).

Postanowieniem z dnia 27 listopada 2015 r., sygn. akt II SO/Op 53/15, sprostowanym następnie w dniu 2 lutego 2016 r., referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, ustanowił M. M. adwokata z urzędu. Na skutek powyższego, na pełnomocnika z urzędu został wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu - adwokat M. K. Potwierdza to pismo z dnia 2 grudnia 2015 r., znajdujące się w aktach sądowych (k-27 akt), które wpłynęło do tut. Sądu w dniu 9 grudnia 2015 r.

Pismami procesowymi z dnia 23 grudnia 2015 r., adwokat M. K. zwrócił się o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 24 sierpnia 2015 r., nr [...], a także wniósł skargę na ww. decyzję. Skarga ta została zarejestrowana jako sprawa o sygn. akt II SA/Op 36/16 i stanowi przedmiot niniejszego postępowania. Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu adwokat M. K. wskazał, że dowiedział się o fakcie wyznaczenia na pełnomocnika z urzędu dla M. M., z pisma Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu z dnia 23 lipca 2015 r., które zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 8 grudnia 2015 r. W ocenie pełnomocnika, zasadnym jest przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie, albowiem złożenie wniosku nastąpiło z zachowaniem ustawowych terminów, co potwierdzają poglądy wyrażone w orzecznictwie sądowoadministracyjnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis ten jest jednoznaczny i nie pozostawia wątpliwości, co do początku biegu trzydziestodniowego terminu, jak i braku możliwości jego przesunięcia z uwagi na toczące się w sprawie postępowanie o przyznanie prawa pomocy obejmujące ustanowienie pełnomocnika. Jeżeli zatem skarżącemu został doręczony odpis decyzji, bądź innego rozstrzygnięcia, to od tego momentu, zgodnie z treścią wskazanego wyżej przepisu, liczony jest bieg terminu do złożenia skargi niezależnie od tego, czy strona ustanowiła pełnomocnika z wyboru, czy też wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze