Sprawa ze skargi Stowarzyszenia "A" na czynność Burmistrza Miasta Głuchołazy w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Cisyk - spr. po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia "A" w [...] na czynność Burmistrza Miasta Głuchołazy w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 3 sierpnia 2017 r., T. H. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na pismo Burmistrza Miasta Głuchołazy z dnia 3 sierpnia 2017 r., wyznaczające wysokość opłaty za dostęp do informacji publicznej. Pismo organu z dnia 3 sierpnia 2017 r. skarżący uznał za akt, któremu zarzucił naruszenie:

1) art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie w jakim przepis ten stanowi normatywną podstawę prawa do informacji publicznej poprzez nieprawidłowe nałożenie opłaty za dostęp do informacji publicznej, stanowiące faktyczne ograniczenie tego prawa;

2) art. 7 ust. 2 u.d.i.p., w zakresie w jakim przepis ten stanowi o bezpłatności dostępu do informacji publicznej, poprzez nieuzasadnione nałożenie opłaty za dostęp do informacji publicznej, niemającej charakteru wyjątku od zasady;

3) art. 15 ust. 1 u.d.i.p., w zakresie w jakim przepis ten stanowi podstawę do nałożenia opłaty za dostęp do informacji publicznej, poprzez nieuzasadnione nałożenie opłaty spowodowane niewystąpieniem "dodatkowych kosztów", o których przepis ten stanowi.

Pismem procesowym z dnia 19 września 2017 r., swój udział w postępowaniu zgłosiło Stowarzyszenie B (zwane dalej uczestnikiem postępowania), domagając się uwzględnienia skargi skarżącego i uchylenia pisma Burmistrza Miasta Głuchołazy z dnia 3 sierpnia 2017 r., w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej w całości.

Wyrokiem z dnia 23 listopada 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu:

1) stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności w zakresie, w jakim przewyższa kwotę 2971,07 (dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden 07/100) złotych,

2) dalej idącą skargę oddalił,

3) odstąpił od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania sądowego na rzecz Stowarzyszenia A w [...] w całości.

Odpis powyższego wyroku został doręczony stronom postępowania, w tym pełnomocnikowi uczestnika postępowania - w dniu 30 grudnia 2017 r., co obrazuje pocztowe potwierdzenie odbioru przesyłki (por.: k-156 akta sądowych).

Nie godząc się z powyższym rozstrzygnięciem, pełnomocnik uczestnika postępowania - radca prawny A. K. wniósł za pośrednictwem poczty w dniu 14 lutego 2018 r. (data stempla), skargę kasacyjną od zapadłego w sprawie wyroku z dnia 23 listopada 2017 r., żądając rozpoznania sprawy na rozprawie oraz uchylenia zaskarżonego orzeczenia w części, tj. w zakresie punktu 1 sentencji wyroku i rozpoznanie sprawy co do istoty, przez uchylenie zaskarżonej czynności.

Wraz ze skargą kasacyjną pełnomocnik uczestnika postępowania złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, uzasadniając to złym stanem zdrowia uniemożliwiającym pełnomocnikowi dokonanie czynności w terminie. Jednocześnie ze względu na zawarte we wniosku informacje dotyczące swojego stanu zdrowia, pełnomocnik zwrócił się z prośbą o możliwie maksymalne ograniczenie dostępu osób trzecich do treści wniosku o przywrócenie terminu. W dalszej części wniosku, pełnomocnik opisał przebieg zdarzeń (stanów chorobowych) uniemożliwiających - jego zdaniem - dochowanie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, a także przedłożył zaświadczenie z dnia 7 lutego 2018 r. z poradni specjalistycznej informujące o fakcie pozostawania ww. pacjentem tamt. poradni. Pełnomocnik wskazał także, że wniosek został złożony z zachowaniem terminu z art. 87 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, bowiem dopiero w dniu 7 lutego 2018 r. udało się pełnomocnikowi uzyskać dokument stanowiący potwierdzenie przedstawionych okoliczności. Zdaniem pełnomocnika, składanie wniosku o przywrócenie terminu bez przedstawiania jakichkolwiek dowodów potwierdzających stan zdrowia wnioskodawcy, mogłoby się spotkać z zarzutem braku uprawdopodobnienia przesłanek warunkujących przywrócenie terminu, a w konsekwencji z jego oddaleniem.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta