Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik - spr. po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 21 czerwca 2013 r., nr [...] w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi.

Uzasadnienie strona 1/2

T. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wniosek ten został złożony bezpośrednio w siedzibie Sądu w dniu 10 października 2017 r. i zarejestrowany został w repertorium sądowym pod sygnaturą akt II SO/Op 11/17. Z formularza wniosku wynikało, że T. R. domagał się udzielenia pomocy w związku z wydaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z dnia 21 czerwca 2013 r., nr [...], w szczególności przez ustanowienie pełnomocnika, który sporządzi profesjonalną skargę na tę decyzję.

Zaskarżona decyzja została doręczona osobiście T. R. w dniu 22 września 2017 r., co potwierdza adnotacja i podpis na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki (por. k-8 akt administracyjnych sprawy).

Postanowieniem z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt II SO/Op 11/17 starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, ustanowił T. R. adwokata z urzędu oraz umorzył postępowanie w zakresie kosztów sądowych. Na pełnomocnika z urzędu została wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu - adwokat E. P. Powyższe potwierdza pismo ORA w Opolu z dnia 30 października 2017 r. (k-15 akt), które wpłynęło do tut. Sądu w dniu 9 listopada 2017 r.

Pismami procesowymi nadanymi przesyłką pocztową w dniu 22 listopada 2017 r. (data stempla na kopercie), ustanowiony z urzędu pełnomocnik T. R. zwrócił się o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 21 czerwca 2013 r., a także wniósł skargę na ww. decyzję. Skarga ta została zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Op 624/17 i stanowi przedmiot niniejszego postępowania.

Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją z dnia 21 czerwca 2013 r., nr [...], adwokat E. P. wskazała, że została wyznaczona pełnomocnikiem z urzędu po upływie terminu do wniesienia skargi. O fakcie wyznaczenia pełnomocnikiem z urzędu, powzięła informację od Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu w dniu 15 listopada 2017 r. Podniosła, że uchybienie terminu do wniesienia skargi było niezawinione i wynikało ze skorzystania przez stronę z przynależnego jej w czasie ustawowym - prawa pomocy. W ocenie pełnomocnika, zasadnym jest przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie, albowiem złożenie wniosku nastąpiło z zachowaniem ustawowych wymogów. Pogląd ten, co podniosła pełnomocnik, znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.), zwanej dalej: "P.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis ten jest jednoznaczny i nie pozostawia wątpliwości, co do początku biegu trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi, czy też możliwości jego przesunięcia z uwagi na toczące się w sprawie postępowanie o przyznanie prawa pomocy obejmujące ustanowienie pełnomocnika. Jeżeli zatem skarżącemu został doręczony odpis decyzji, bądź innego rozstrzygnięcia w sprawie, to od tego momentu, zgodnie z treścią wskazanego wyżej przepisu, liczony jest bieg terminu do złożenia skargi niezależnie od tego, czy strona ustanowiła pełnomocnika z wyboru, czy też wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Strona 1/2