Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. reprezentowanego przez kuratora J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: odrzucić wniosek.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 2 listopada 2016 r. (data nadania przesyłki w placówce pocztowej) pełnomocnik z urzędu - radca prawny J. M., działając w imieniu M. M., wniósł za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu skargę na decyzję tego organu z dnia 30 czerwca 2016 r., nr [...].

Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odrzucił skargę, gdyż wywiedziona została ona po terminie, a w skardze nie został zawarty wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Odpis postanowienia doręczony został pełnomocnikowi skarżącego w dniu 2 stycznia 2017 r.

W dniu 11 stycznia 2017 r. do tut. Sądu wpłynęły dwa wnioski pełnomocnika skarżącego, nadane w dniu 9 stycznia 2017 r. (k-59 akt).

We wniosku z dnia 9 stycznia 2017 r., stanowiącego przedmiot rozpoznania, pełnomocnik domagał się przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu tego wniosku pełnomocnik podniósł, że dopiero w dniu 2 stycznia 2017 r. powziął wiedzę o odrzuceniu skargi z uwagi na złożenie jej po terminie. Uzasadniał, że niezłożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi nastąpiło bez jego winy, jak i winy skarżącego, który wystąpił z wnioskiem o prawo pomocy oraz wstrzymanie biegu terminu do wniesienia stosownego środka odwoławczego. Akcentował, że skarga wniesiona został w terminie 30 dni od dnia powiadomienia pełnomocnika skarżącego o ustanowieniu go pełnomocnikiem i przed upływem 7 dni od zapoznania się z aktami sprawy. W czasie zapoznawania się z aktami pełnomocnik skarżącego nie dysponował aktami SKO, gdyż brak ich było w aktach sprawy sądowej. Podał również, iż ma utrudniony kontakt z przedstawicielem skarżącego.

W kolejnym wniosku datowanym również na dzień 9 stycznia 2017 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na ww. decyzję. Wniosek ten będzie stanowił przedmiot odrębnego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.), zwanej dalej: "P.p.s.a." czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Stosownie natomiast do art. 86 § 1 P.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Tryb i termin złożenia tego wniosku reguluje przepis art. 87 P.p.s.a. Art. 87 § 1 P.p.s.a. stanowi, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Z ww. przepisów wynika, że strona może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi dopiero wówczas, gdy doszło do uchybienia siedmiodniowemu terminowi do dokonania czynności, liczonemu od dnia ustania przyczyny uchybienia. Taka sytuacja nie wystąpiła w stosunku do wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwrócić bowiem należy uwagę, iż pełnomocnik skarżącego odebrał odpis postanowienia Sądu z dnia 16 grudnia 2016 r. o odrzuceniu wniesionej skargi w dniu 2 stycznia 2017 r. (por. k-49 akt). Tym samym od tej daty należy liczyć siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Termin ten upływał z dniem 9 stycznia 2017 r. W terminie tym pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi (por. k-53 akt). W dniu 9 stycznia 2017 r. pełnomocnik skarżącego nadał bowiem do tut. Sądu dwa wnioski, tj. wniosek, który stanowi przedmiot rozpoznania oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skoro zatem pełnomocnik skarżącego nie uchybił terminowi do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, to tym samym jego wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi jest przedwczesny, gdyż złożony został w terminie otwartym do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i był tym samym niedopuszczalny.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 88 P.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze