Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elwira Brychcy po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2016r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2014r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. /-/ E. Brychcy

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 8 stycznia 2016 r. uchylił zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 5 listopada 2015r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej M. J. wniesionej od wyroku tego Sądu z dnia 18 czerwca 2015r. oddalającego skargę w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego.

W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w skardze kasacyjnej wniesionej przez adw. A. S. zawarty jest wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia tej skargi kasacyjnej (k. 139 zd. 1 akt sąd.). Nadto w sprawie ma zastosowanie przepis art. 177 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.), dalej "P.p.s.a." w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z 9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015r. poz. 658), tj. w brzmieniu obowiązującym przed 15 sierpnia 2015r.

Z akt sprawy wynika, że adw. A. S. w dniu 12 października 2015r, została wyznaczona przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego M.J. w miejsce adw. A. R. Pismem doręczonym pełnomocnikowi w dniu 20 października 2015r. Wojewódzki Sąd Administracyjny powiadomił adw. A. S. o wyznaczeniu jej pełnomocnikiem skarżącego z urzędu w niniejszej sprawie. Pełnomocnik w dniu 22 października 2015r. nadała na poczcie skargę kasacyjną zawierającą wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 153 P.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego wiążą w niniejszej sprawie tutejszy Sąd. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest zasadny i został wniesiony w terminie.

Zgodnie z przepisem art. 87 §1 P.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Zgodnie z § 4 cyt. przepisu równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. W wypadku ustanowienia dla strony pełnomocnika z urzędu w trybie art. 244 P.p.s.a. dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej (art. 87 §1 p.p.s.a.), jest dzień, w którym pełnomocnik z urzędu miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, nie później jednak niż dzień upływu 30 dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie (por. postanowienie NSA z 08.06.2006 r., sygn. akt I FZ 198/06, z 24.4.2014 r. sygn. akt. II OZ 384/14, dostępne www.cbios.nsa.gov.pl).

W rozpoznawanej sprawie skarga kasacyjna została wniesiona przez pełnomocnika 22 października 2015r. - w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia pełnomocnika z urzędu o jego wyznaczeniu (k. 137 akt sąd.) i jednocześnie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o stanie sprawy (k. 137 akt sąd.). W tym terminie 7 dni pełnomocnik złożył też wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Jednocześnie ustanowienie pełnomocnika z urzędu skarżącego po upływie ustawowego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej należy uznać za brak winy w uchybieniu terminu do jej złożenia (art. 87 § 2 i art. 86 § 1 P.p.s.a.).

W okolicznościach niniejszej sprawy ustanowiony z urzędu pełnomocnik bez swojej winy nie złożył skargi kasacyjnej w terminie o jakim mowa w art. 177 §1 P.p.s.a. Reasumując, Sąd uznając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej za uzasadniony, postanowił przywrócić termin do jej wniesienia i na podstawie art. 86 §1 P.p.s.a. Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

/-/ E. Brychcy

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze