Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. F. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości; postanawia umorzyć postępowanie /-/ D.Rzyminiak-Owczarczak

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy postanowienie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w P., działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta P., z dnia (...) grudnia 2009 r. w przedmiocie uznania organu za niewłaściwy miejscowo i przekazania wniosku o udzielenie pomocy finansowej ze środków pomocy społecznej wraz z dokumentami do organu właściwego tj. Wójta Gminy w M. Powyższe postanowienie zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w dniu (...) lutego 2010 r. T. F.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. w odpowiedzi na skargę z dnia (...) marca 2010 r. wniosło o umorzenie postępowania sądowego. Kolegium wskazało, iż skargę rozpatrzono w trybie art. 54 § 1 i 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i postanowieniem z dnia (...) marca 2010 r., Nr (...), uchylono postanowienie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w P., działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta P., z dnia (...) grudnia 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania m.in. w przypadku, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe (pkt 3).

W rozpoznawanej sprawie zaskarżone postanowienie z dnia (...) stycznia 2010 r. po wniesieniu skargi zostało wyeliminowane z obrotu prawnego. Stało się tak w następstwie zastosowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. procedury przewidzianej w przepisie art. 54 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którą organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Organ II instancji wydał postanowienie z dnia (...) marca 2010 r. w trybie tzw. autokontroli, uchylające zaskarżony akt. W doktrynie podkreśla się, iż wdrożenie trybu autokontroli i uchylenie w jego następstwie zaskarżonej decyzji jest jedną z przyczyn umorzenia postępowania przed Sądem, o jakich mowa w przepisie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (zob.: T.Woś i inni "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz.", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 495). W tych okolicznościach postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte na skutek przedmiotowej skargi jako bezprzedmiotowe na mocy art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a. należało umorzyć.

/-/ D.Rzyminiak-Owczarczak

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze