Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie świadczenia alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Świstak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 września 2018 r. sprawy ze skargi K.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 9 marca 2018 r., nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie świadczenia alimentacyjnego postanawia zwrócić skarżącej K. K. na jej koszt kwotę ... tytułem nienależnie uiszczonego wpisu od skargi. /-/ T. Świstak

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Do skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 9 marca 2018 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego dołączyła dowód uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości [...] zł.

Zgodnie z art. 239 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm. - zwanej dalej P.p.s.a.), strona, która skarży działanie organów administracji publicznej z zakresu pomocy i opieki społecznej, nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przedmiotowa sprawa dotyczy szeroko rozumianej pomocy społecznej. W konsekwencji strona nie była zobowiązana do uiszczenia wpisu od skargi.

Stosownie do art. 225 P.p.s.a. różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. Wobec tego wpłacona przez skarżącą kwota [...]zł stanowi opłatę nienależną i podlega zwrotowi na koszt strony. W konsekwencji zwrot opłaty nastąpi po potrąceniu kosztów z tym związanych.

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji.

/-/ T. Świstak

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze