Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę /-/ E. Podrazik

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

Decyzją z dnia (...) marca 2009 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w odmówił przyznania J. K. zasiłku celowego w postaci przyznania świadczeń pieniężnych na zakup opału na sezon grzewczy 2008/2009. W uzasadnieniu podano, że dochód uzyskiwany przez wnioskodawcę przekroczył ustawową kwotę uprawniającą do przyznania zasiłku celowego oraz wskazano, że J. K. otrzymał już pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości (...) zł. Decyzja zawierała pouczenie o możliwości jej zaskarżenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od jej otrzymania.

W dniu (...) marca 2009 r. J. K. wniósł odwołanie od decyzji Dyrektora Opieki Społecznej z dnia (...) marca 2009 r.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie zarejestrowanej w dzienniku korespondencji ogólnej pod numerem II Dz.K.Og. 37/09 zwrócił się do J. K. - w związku z jego pismem z dnia (...) 03.2009 r. dotyczącym uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska - z zapytaniem czy wnosi on skargę do sądu, a jeżeli tak na jaki akt lub czynność i jakiego organu administracji publicznej skarga ma dotyczyć.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2009 r. J. K. wskazał, że wnosi skargę na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 stycznia 2009 r. oraz na decyzję Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia (...) marca 2009 r.

Kolejnym pismem z dnia (...) czerwca 2009 r. J. K. podtrzymał, że wnosi skargę na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, nr (...) z dnia (...) marca 2009 r.

Zarządzeniem Sądu z dnia 16 czerwca 2009 r. sprawa ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia (...) marca 2009 r. została zarejestrowana w dzienniku korespondencji pod sygn. II Dz. K. Og. 59/09. Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przekazał ją w dniu 18 czerwca 2009 r. w ramach art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do Ośrodka Pomocy Społecznej.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wskazał, iż jest ona bezpodstawna, bowiem (...) marca 2009 r. J. K. wniósł do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołanie od decyzji z dnia (...) marca 2009 r.

Po wpłynięciu odpowiedzi skarga J. K. na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej została zarejestrowana pod sygn. II SA/Po 476/09.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Zgodnie z § 2 powyższego artykułu przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Zgodnie z wyrażoną w art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ogólną zasadą postępowania administracyjnego, postępowanie powyższe jest dwuinstancyjne. Tym samym wniesienie skargi do sądu administracyjnego możliwe jest wyłącznie w przypadku wcześniejszego wniesienia, od decyzji organu I instancji, odwołania.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest, zgodnie z treścią pism J. K. z dnia (...) kwietnia 2009 r. oraz (...) czerwca 2009 r., decyzja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, nr (...), z dnia (...) marca 2009 r. Tym samym skarżący wniósł skargę na decyzję organu I instancji. Jednocześnie, jak wynika z akt sprawy, w dniu (...) marca 2009 r. wniósł on, od powyższej decyzji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Sąd podkreśla, że niewyczerpanie drogi odwoławczej i bezpośrednie wniesienie skargi do sądu administracyjnego, musi skutkować odrzuceniem skargi jako niedopuszczalnej.

W tym stanie rzeczy skarga jest niedopuszczalna i na mocy art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlega odrzuceniu.

/-/ E. Podrazik

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej