Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Świstak po rozpoznaniu w dniu 12 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej K. K. od wyroku Sądu z dnia [...] września 2017 r. w sprawie ze skargi K. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2017 r. Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania; postanawia odrzucić skargę kasacyjną K. K.. /-/ T. Świstak

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 20 września 2017 r. Sąd po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, którym oddalił skargę K. K. wniesioną w niniejszej sprawie. W piśmie, wraz z którym doręczono skarżącemu odpis sentencji wyroku (k. 20 i 23 akt sądowych) Sąd pouczył skarżącego, że zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., dalej: P.p.s.a.) pisemne uzasadnienie powyższego wyroku może zostać sporządzone na wniosek, zgłoszony przez stronę w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego odpisu. Jednocześnie pouczono strony, że złożenie w terminie przedmiotowego wniosku jest warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wskazano, że wniosek złożony po upływie 7 dni jest bezskuteczny (nie wywołuje skutków prawnych). Pouczenie zawierało też informację, że skarga kasacyjna powinna być złożona w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem za pośrednictwem tutejszego Sądu. Sąd wskazał też, że skarga kasacyjna, pod rygorem odrzucenia, powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Strona może wystąpić do Sądu o przyznanie jej prawa pomocy przez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

W dniu 6 października 2017 r. K. K. wniósł do Sądu sporządzoną osobiście skargę kasacyjną od powyższego wyroku (zatytułowaną jako "odwołanie").

Zgodnie z art. 177 § 1 P.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Przepis art. 144 § 2 P.p.s.a. określa, że w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Z brzmienia powołanych przepisów wynika zatem, że skarga kasacyjna od wyroku oddalającego skargę nie może być skutecznie wniesiona bez uprzedniego wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Skarga taka jako przedwczesna jest niedopuszczalna. Oznacza to, że osoba, która nie wystąpiła o uzasadnienie orzeczenia nie może skutecznie wnieść skargi kasacyjnej, nawet w sytuacji, gdy orzeczenie to zostało uzasadnione (por. post. NSA z 7 lipca 2004r., GZ 25/04, ONSAiWSA 2005, nr 1, poz. 12).

Zważywszy, że w niniejszej sprawie Sąd wyrokiem z dnia 20 września 2017 r. oddalił skargę K. K., a skarżący przed wniesieniem skargi kasacyjnej nie złożył wniosku o uzasadnienie wyroku, jego skargę kasacyjną należało uznać za przedwczesną.

Ponadto mając na uwadze, że K. K. sporządził osobiście wniesioną w dniu 6 października 2017 r. skargę kasacyjną wskazać należy, że skarga ta, pomimo pouczenia, nie odpowiada wymogom określonym w art. 175 § 1 P.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Reasumując z uwagi na przedwczesne wniesienie skargi kasacyjnej i osobiste sporządzenie jej przez skarżącego Sąd na podstawie art. 178 w zw. z art. 175 § 1 i art. 177 § 1 i art. 141 § 2 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/ T. Świstak

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze