Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Zieliński po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 marca 2016 r. wniosku pełnomocnika, ustanowionego dla skarżącej z urzędu, o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 września 2015 r. sygn. akt II SA/Po 595/15 w sprawie ze skargi R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia przywrócić skarżącej termin do wniesienia skargi kasacyjnej. /-/ Jakub Zieliński

Uzasadnienie strona 1/2

Po wydaniu wyroku oddalającego skargę w sprawie o sygn. akt II SA/Po 595/15, co miało miejsce w dniu 11 września 2015 r., skarżąca w terminie złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku (k. 22).

Odpis uzasadnienia wyroku został doręczony stronie w dniu 12 października 2015 r. (k. 38).

W dniu 10 listopada 2015 r. skarżąca zwróciła się do Sądu o przyznanie prawa pomocy, w tym ustanowienie pełnomocnika z urzędu (k. 39).

W dniu 18 listopada 2015 r. zostało stronie przyznane prawo pomocy poprzez ustanowienie pełnomocnik z urzędu. W dniu 11 stycznia 2016 r. Sąd poinformował adwokata, wskazanego przez właściwy terenowo organ samorządu adwokackiego, o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu w niniejszej sprawie (k. 68).

W dniu 10 lutego 2016 r. (data nadania pocztowego - k. 84) ustanowiony dla skarżącej pełnomocnik z urzędu złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tutejszego Sądu z dnia 11 września 2015 r. sygn. akt II SA/Po 595/15. Jednocześnie wniósł skargę kasacyjną wraz z odpisem.

W uzasadnieniu pełnomocnik argumentował, że zarówno skarżąca, jak i jej pełnomocnik z urzędu nie mogli dochować terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, bowiem ustanowienie i zawiadomienie pełnomocnika nastąpiło już po jego upływie tego terminu. Pełnomocnik wyjaśnił, że z aktami sprawy zapoznał się w dniu 15 stycznia 2016 r., gdyż dopiero wtedy miał po temu realną możliwość, zaś w dniu 10 lutego 2016 r. sporządził skargę kasacyjną. Pełnomocnik podniósł, że złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w terminie 30 dni od chwili dowiedzenia się o wyznaczeniu go pełnomocnikiem urzędu w niniejszej sprawie, co uznać należy za zachowanie terminu, o którym mowa w art. 87 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm. - dalej: P.p.s.a.) - w brzmieniu obowiązującym przed 15 sierpnia 2015 r., a mającym zastosowanie w niniejszej sprawie ze względu na przepis art. 2 w zw. z art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r., poz. 658) - skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Co do zasady wniesienie tego środka zaskarżenia jest obwarowane tzw. przymusem adwokacko-radcowskim, czyli wymogiem sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika, co wynika z art. 175 § 1 P.p.s.a.

Z kolei art. 86 § 1 P.p.s.a. przewiduje, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu, o czym może orzec również na posiedzeniu niejawnym. Natomiast zgodnie z art. 87 P.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (§ 1); w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2); równocześnie strona powinna dokonać czynności, co do której uchybiła terminu (§ 4).

Strona 1/2