Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak - Owczarczak po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia [...] kwietnia 2012 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia umorzyć postępowanie /-/ D. Rzyminiak - Owczarczak

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta C. z dnia [...] 2012 r. nr [...], w sprawie odmowy przyznania I. K. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku ze sprawowaną opieką nad niepełnosprawnym mężem. I. K. zaskarżyła wymienioną decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargą wniesioną w dniu 8 czerwca 2012 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile w odpowiedzi na skargę z dnia 28 czerwca 2012 r. wniosło o umorzenie postępowania sądowego. Kolegium wyjaśniło, iż skargę rozpatrzono w trybie art. 54 § 1 i 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i decyzją z dnia [...] czerwca 2012 r., Nr [...], uchyliło w całości własną decyzję z dnia [...] kwietnia 2012 r. oraz opisaną powyżej decyzję Burmistrza Miasta C. z dnia [...] 2012 r. i orzekło co do istoty sprawy, przyznając skarżącej świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 lutego 2012 r., w kwocie 520 zł miesięcznie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 t. poz. 270 - dalej p.p.s.a.), Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania m.in. w przypadku, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe (pkt 3).

W rozpoznawanej sprawie zaskarżona decyzja z dnia [...] kwietnia 2012 r. po wniesieniu skargi została wyeliminowana z obrotu prawnego. Stało się tak w następstwie zastosowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu procedury przewidzianej w przepisie art. 54 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Organ II instancji wydał decyzję z dnia [...] czerwca 2012 r., w trybie tzw. autokontroli, uchylając zaskarżony akt zgodnie z żądaniem strony skarżącej. W doktrynie podkreśla się, iż wdrożenie trybu autokontroli i uchylenie w jego następstwie zaskarżonej decyzji jest jedną z przyczyn umorzenia postępowania przed Sądem, o jakich mowa w przepisie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (zob.: T. Woś i inni "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz.", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 495).

Na marginesie powyższych rozważań Sąd wskazuje, że od decyzji Kolegium z dnia [...] czerwca 2012 r. przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, która może być wniesiona do Sądu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

W tych okolicznościach postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte na skutek przedmiotowej skargi jako bezprzedmiotowe na mocy art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a. należało umorzyć. O kosztach orzeczono zgodnie z art. 200 w zw. z art. 54 §3 p.p.s.a.

/-/ D. Rzyminiak - Owczarczak

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze